Paraschat haSchawua: Truma

משנכנס אדר מרבין בשמחה! ברוח זו אנסה השבוע להתייחס לצד הקל של פרשנויות התורה, כמו שנהגו חכמינו מזמן לזמן…

פרשת השבוע בחוג המשפחה: תרומה

הפרשה שלנו מתחילה בנושא, אשר מבחינת תוכנו הוא די פרוזאי. המדובר בהקמת המשכן. נושא שעלול בהחלט לעניין ארכיטקטים ומהנדסים, אבל התלמידים מתחילים לפהק (על כך אני יכול להעיד מנסיוני) כשהם חייבים ללמוד פרקים אלה. חז“ל מצאו בתיאורים יבשים אלה סודות ורמזים רבים, אבל לא רק עניינים עלומים, כי אם גם משלים שהיו יפים לשעתם ושהם גם יפים לימינו.

מדרש אחד שקשור בנושא המשכן הוא יפה ביותר וגרם לי הנאה רבה, ולכן אנסה להביאו כאן כלשונו עם תיקונים קלים לצורכי הבנה.

המדובר בסיום הקמת המשכן. והמדובר בפרשנות מיוחדת, או נגיד במידרש מיוחד על פסוק הסיום, שגם אם אינו לקןח מפרשתנו אלא מפרשה אחרת, הוא שייך לנושא מבחינה עניינית:

וַיְהִי בְּיוֹם כַּלּוֹת מֹשֶׁה לְהָקִים אֶת הַמִּשְׁכָּן  (במדבר ז, א).

המדרש חילק את המילה הראשונה בפסוק זה לשתי מילים וכך יצא כאילו כתוב   וַיְ  הִי .

בעברית המקראית המילה  וַי הוא הביטוי האלגנטי למה שבימינו אומרים בעברית ההמונית „אוי ואבוי“. ובכן מה כל כך אוי ואבוי בנושא זה? ועל כך המשיל המידרש את המשל הבא:

„וי ביום כלות משה!“ משל למלך שהיתה לו אשה רגזנית. אמר המלך לאשתו: עשי לי לבוש ארגמן. התחילה לעסוק בעבודה. כל זמן שהיתה מתעסקת בעבודתה, אינה מריבה. נשלמה המלאכה והביאה את הבגד למלך. ראה המלך את התוצרת וישרה בעיניו, מיד התחיל לומר: וי, וי ! אמרה לו אשתו: מה זה אדוני? הטרחתי את עצמי לעשות רצונך ואתה אומר: „וי, וי!“ אמר לה המלך: המלאכה יפה וכשרה בעיני, אלא כל זמן שהיית עוסקת במלאכה, לא היית כועסת ולא מקנטרת אותי, עתה, שאת פנוייה, מתירא אני, שמא תכעיסי אותי. כך אמר הקדוש- ברוך-הוא: כל זמן שהיו בני עסוקים במשכן לא היו מלינים עלי, עתה יתחילו שוב לקנטר אותי. לכך נאמר – „וַיְהִי בְּיוֹם כַּלּוֹת מֹשֶׁה“,  וַיְ-הִיא בְּיוֹם כַּלּוֹת! (מדרש תנחומא תשא).

כביכול התחילו הצרות עם בני ישראל כאשר סיימו את הקמת המשכן, כביכול התחיל ה-אוי ואבוי רק אחרי שהתפנו מעבודות בניית המשכן.

כמו שאנחנו יודעים, הרבו בני ישראל בנדודיהם במדבר להכעיס את אלוהים. עובדה זו לא נעלמה מעיניהם של חכמינו, ויש להניח שגם בימיהם, כמו בכל הזמנים, בני ישראל לא התנהגו כלפי השם-יתברך בדרך שראוי לנהוג בה. והנה מצאו חכמינו דרך להתלוצץ כביכול על דרכם הנלוזה של בני ישראל במשל מהחיים המובן לכל אחד.

שבת שלום