Paraschat haSchawua: Emor

0
36

חומש ויקרא פרק כ“א – כ“ד…

פרשת השבוע בחוג המשפחה: אמור – תשע“א

נושא הקדושה כבר נדון בפרשה אחרת, אבל מאחר שהתורה חוזרת עליו הלוך וחזור, למשל בפרשה שלנו מופיע פועל זה עשרות פעמים (נלאיתי מספור), ומאחר שחכמינו, ראשונים ואחרונים דנים שוב ושוב בנושא זה, נתעכב עליו מעט.

תואר הקדושה מיוחד לקב“ה. את זה אומר לנו הנביא ישעיהו, שחזה את המלאכים אומרים:

קדוש קדוש קדוש ה‘ צבאות מלוא כל הארץ כבודו.

כל החכמים מבהירים, כי לא ניתן להגיע למעלת קדושה, אלא להתקרב אליה בלבד. כלומר פחות או יותר. אבל אין מצב שבן אדם יהיה קדוש. אין קדוש זולתו.

אבל מה? בהרבה מקומות מתנסחת התורה כדוגמת קְדֹשִׁים יִהְיוּ לֵאלֹהֵיהֶם (כא, ו), הכוונה כאן לכוהנים. אבל גם על בני ישראל נאמר כיו“ב.

מה הכוונה כאן? על פי חז“ל מוטלת משימת ההתקדשות על הכוהנים, כאשר הם עובדים את ה‘. לא שהם כאילו קדושים בפני עצמם. הכוהנים או בני ישראל מתקדשים לעבודת הבורא. צריך פשוט להבין את הפועל להתקדש. כאשר אני מקדש על היין, היין לא הופך להיות קדוש, אלא אני מקדיש אותו לה‘, כאילו אני מביא קורבן ומקדיש אותו לה‘.

הנצי“ב, שחי לפני כמאה וחמישים שנה, הביא לדוגמה את דברי הנביא יחזקאל על עבודת הנביאים והוא מסביר. כאשר הנביאים יוצאים אחרי עבודתם אל העם, הם חייבים להסיר את בגדי הכהונה וללבוש בגדים רגילים. וזאת משום שקדושתם היא רק לעבודת הבורא ולא כאשר הם מופיעים בפני העם.

ורבנו בחיי (המאה ה-13) אומר על פסוק

כב, לב … וְנִקְדַּשְׁתִּי בְּתוֹךְ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל  אֲנִי יְהוָה מְקַדִּשְׁכֶם.

רק כאשר בני ישראל מקדשים את ה‘ בעבודתם אותו, הוא יתברך מקדשם. בני ישראל אינם קדושים כדבר מן הטבע. אין הם נולדים קדושים. הם לא שונים משאר האומות ומעובדי האלילים. אבל כאשר הם עובדים את השם, הוא מקדשם. ז“א שקודם כל הם צריכים לעבוד אותו ולקדש אותו ורק אחרי זה הוא מקדשם. והמדובר כמובן בכל אחד מישראל כפרט. אין קולקטיב ישראלי או יהודי שהוא קדוש או יכול בעת עבודתו להתקדש. כי אין מצב שכל העם יעבוד את ה‘ כאיש אחד.

ולמרות שנושא הקדושה חוזר לדיון מדי פעם, חשוב לחזור עליו. גם התורה לא נלאתה מלחזור על עניין זה מאות פעמים. ולמה חשוב לחזור על כך?

בגלל הטעות שטועים רבים ואפילו טובים ותמימים מבני עמנו, כאשר הם מייחדים את תואר הקדושה לחסיד זה או אחר או לרבי זה או אחר. אני מסכים שיש בין היהודים צדיקים, ואפילו שלא מבין בני-ברית יש חסידים, שנקראים חסידי אומות העולם. אבל לא כל רבי ולא כל חסיד הוא צדיק וכמובן לא קדוש. ואני חושש שבין אלה שבחצרותיהם הם מתקראים רבי, יש מעט מאד צדיקים. ואילו מי שמעלה על דל שפתיו את התואר קדוש, כאשר הוא מייחס אותו לבן אנוש, הוא מבזה את אלוהי ישראל ומראה שהוא נגוע באלילות רחמנא ליצלן.

שבת שלום