Paraschat haSchawua: Jitro

0
39

חומש שמות, פרקים י“ח – כ’…

פרשת השבוע בחוג המשפחה: יתרו – תשע“א

יתרו החותן של משה שומע על יציאת היהודים בהנהגת משה ממצרים, לוקח את בתו, אשת משה, ואת שני בניהם ומביא אותם אל משה למדבר. הוא רואה את משה בעבודתו כשהוא עוסק בגישור, בבוררות, בתיווך ובשפיטה והכל הוא עושה לבדו לעם הגדול הזה. יתרו מייעץ למשה למנות שופטים ודיינים ולהסיר מעצמו את המעמסה הנוראית. עצה מצויינת, שמשום מה נעלמה ממשה עצמו.

אנחנו נמצאים בשלב זה עוד לפני מתן תורה, כלומר טרם ניתנו החוקים והמשפטים. והשאלה היא, על-פי איזה חוק אמורים לשפוט אותם שהתמנו ע“י משה? המסקנה המתבקשת היא, שמערכת מסויימת של חוקים היתה כבר קיימת. ואיזה מערכת? וזו תורה שבעל-פה שקדמה לתורה שבכתב, שניתנה במעמד הר-סיני.

התורה שבעל-פה כוללת הלכות שנמסרו בקבלה מדור לדור וכמובן גם פרשנויות של החכמים והשופטים שעברו מדור לדור באמצעות מסירה וקבלה.

גם אנחנו נרשה לעצמנו להעזר כאן בפרשנות, על מנת להסביר עניין מסויים. העניין המסויים הזה היא העובדה שהתורה ניתנה דווקא במדבר. מה המסקנה מעובדה זו? מה זה מלמד אותנו?

המדבר הוא מקום של חול ואינו שייך לא לאיש ולא לאומה, לפחות אז לא השתייך לשום ארץ ולשום עם. כלומר מקום ניטרלי. חכמי ישראל הבינו מכאן, שאין לאף אחד בעלות על התורה. או מאידך, מאחר שלא ניתנה התורה בארץ מסויימת, אלא במידבר, הרי היא הפקר ויכול כל אחד לבוא ולתבוע בעלות על התורה. ומצד התורה אין כמובן מניעה שכל אדם באשר הוא אדם, ולאו דווקא מבני ישראל, יכול לקבל על עצמו את חוקי התורה ואת מצוותיה.

זו הפרשנות המסתמכת על העובדות, אבל היו בין חז“ל שחיפשו גם הסבר לעובדות, היינו לסיבה שבגללה ניתנה התורה במידבר ולא למשל בארץ ישראל.

המדרש אומר, שאילו ניתנה התורה בארץ ישראל היו בני ארץ ישראל טוענים: שלנו היא. ואילו ניתנה במקום אחר, היו בני אותו מקום אומרים: שלנו היא. ולכן בכוונת תחילה ניתנה התורה במידבר, על מנת שלא יעלו בני ישראל טענות בעלות. ולא רק זאת, אלא מכאן לומדים שעבודת ה‘ אינה מותנית בארץ ישראל. כל אדם יכול לעבוד את ה‘ בכל ארץ שירצה ואין לארץ ישראל יתרונות מבחינה של קדושה כביכול. אומנם יש מצוות שתלויות בארץ, כלומר שרק בארץ ניתן לקיים אותן, אבל זה מספר מוגבל מאד של מיצוות וקשור בעיקר לחקלאות וכיו“ב.

סיבה נוספת לנתינת התורה בידבר: שאם יטענו אומות העולם שאין הם נוהגים על פי חוקי התורה מאחר שזו ניתנה לעם ישראל בלבד ולא להם, תהיה התשובה: התורה ניתנה ברשות הרבים, המקום שפתוח לכל באי עולם ולכולם יש גישה אליו, וכל אחד רשאי להתכבד בה.

ועוד סיבה חשובה למתן תורה שלא בארץ ישראל. אילו ניתנה בארץ ישראל, היו בני ישראל טוענים שבמתן תורה נתקדשה הארץ. אבל כמו שהמדבר לא נתקדש ע“י מתן תורה וכמו שהר סיני לא נתקדש ע“י מתן תורה, אין קדושה גם לארץ. רק מקום שהשכינה שורה בו מתקדש לאותו זמן שהשכינה שורה שם.

ואיפה נמצאת השכינה עכשיו?

שבת שלום