antisemitismus.net / klick-nach-rechts.de / nahost-politik.de / zionismus.info

haGalil onLine - http://www.hagalil.com
     

hagalil.com
Search haGalil


Newsletter abonnieren
Bücher / Morascha
Koscher leben...
Jüdische Weisheit
 
 

 

A PRACTICAL JOKE

Two youngsters from the educational institution in Bet Haggai settlement have murdered an Arab passer-by for fun. The two young Golsteins appeared in court shrouded in prayer shawls. The settlers, and the police officers allied with them, went out of their way to describe the crime as a "practical joke", in which the Palestinian "lost his life". They paid the usual lip-service to "condemnation".

Bet Haggai settlement has spread fear throughout the Hebron area. It was this settlement that urged the army to destroy time and again the home of the nearby al-Atrash family.

Sending youngsters from all over the country to be educated by these "educators" is a crime by itself, like appointing a pyromaniac as chief of the fire brigade.

Whoever is responsible for this crime is the real murderer. Closing this educational institution is the only valid response.

This week, when an ultra-rightist was elected student chief of Bar-Ilan, the university of Yigal Amir and Margaltit Har-Shefi, is another road-sign on the way to perdition.

Gush Shalom, haAretz, June 19, 1998

Der Kommentar bezieht sich auf folgende MELDUNG.


The National Boycott
of the Products of the Settlements goes on.

 ramkol-g.gif (1772 Byte)
Nur 30kB als RealAudi-File

Ask for the lists of the products by phone, mail or web site of Gush Shalom. Every Shekel for the settlements is a shekel against peace!

...''äðéãîì äìåò ìçðúî ìë'' :ùãçä ìâðé'âä úà ãéøåäì øùôà
(K170-ë åìãåâù wav õáå÷)

Download our new Jingle (in Hebrew) "every settler costs..."
The Jingle is approx 170Kb in wav format.

ra-free.gif (1359 Byte)

Earlier Statement - úîãå÷ä äòãåîì
Table of Contents: Gush haShalom - íåìùä ùåâ :ïëåú

Texte bei á úåòãåîì

Gush-SHALOM
íåìù-ùåâ

03 - 522 17 32 øôñéîá åðúéà åøù÷úä
Israel - ìàøùé 61033 áéáà-ìú 3322 ã''úì åáúë åà

úåàáä úåòãåîäå úåìåòôä ïåîéîá åðì åøæò
.úáåúëä äúåàì íé÷'öá

For Information about actual events see: www.gush-shalom.org

e-Mail: GuShalom@hagalil.com :éðåøè÷ìà øàåã êøã øù÷úäì íâ ïúð


©1998 Uri Avnery at haGalil onLine®


Spenden Sie mit PayPal - schnell, kostenlos und sicher!
 

haGalil.com ist kostenlos! Trotzdem: haGalil kostet Geld!

Die bei haGalil onLine und den angeschlossenen Domains veröffentlichten Texte spiegeln Meinungen und Kenntnisstand der jeweiligen Autoren.
Sie geben nicht unbedingt die Meinung der Herausgeber bzw. der Gesamtredaktion wieder.
haGalil onLine

[Impressum]
Kontakt: hagalil@hagalil.com
haGalil - Postfach 900504 - D-81505 München

1995-2014 © haGalil onLine® bzw. den angeg. Rechteinhabern
Munich - Tel Aviv - All Rights Reserved