antisemitismus.net / klick-nach-rechts.de / nahost-politik.de / zionismus.info

haGalil onLine - http://www.hagalil.com
     

hagalil.com
Search haGalil


Newsletter abonnieren
Bücher / Morascha
Koscher leben...
Jüdische Weisheit
 
 

 

"CLEANSING" IN ACTION

Two weeks ago, Israeli soldiers were sent in the middle of the night to attack three locations of bedouin in the Jiftlik area of the Jordan valley. They uprooted 21 families, some 200 human beings, and took away everything – tents, food and water containers, leaving them with nothing. When Palestinian neighbors gave them other tents, the army returned and took them away too. Since then the victims – adult and young, old and babies, are forsaken in the blistering sun.

Not one of the Israeli media mentioned this atrocity.

This is one of hundreds of systematic actions undertaken now on the ground with the sole aim of "cleansing" those territories earmarked by the Netanyahu government for annexation, with or without a "permanent settlement".

According to the Netanyahu map, more than half of the West Bank as well as a third of the Gaza strip will be annexed to Israel - the aim being to annex them, as far as possible, without their inhabitants.

This inhuman method does have a name: Ethnic Cleansing.

Gush Shalom ad, Ha’aretz, June 12, 1998.


The National Boycott
of the Products of the Settlements goes on.

 ramkol-g.gif (1772 Byte)
Nur 30kB als RealAudi-File

Ask for the lists of the products by phone, mail or web site of Gush Shalom. Every Shekel for the settlements is a shekel against peace!

...''äðéãîì äìåò ìçðúî ìë'' :ùãçä ìâðé'âä úà ãéøåäì øùôà
(K170-ë åìãåâù wav õáå÷)

Download our new Jingle (in Hebrew) "every settler costs..."
The Jingle is approx 170Kb in wav format.

ra-free.gif (1359 Byte)

Texte bei á úåòãåîì
Earlier Statement - úîãå÷ä äòãåîì
Table of Contents: Gush haShalom - íåìùä ùåâ :ïëåú

Gush-SHALOM
íåìù-ùåâ

03 - 522 17 32 øôñéîá åðúéà åøù÷úä
Israel - ìàøùé 61033 áéáà-ìú 3322 ã''úì åáúë åà

úåàáä úåòãåîäå úåìåòôä ïåîéîá åðì åøæò
.úáåúëä äúåàì íé÷'öá

For Information about actual events see: www.gush-shalom.org

e-Mail: GuShalom@hagalil.com :éðåøè÷ìà øàåã êøã øù÷úäì íâ ïúð


©1998 Uri Avnery at haGalil onLine®


Spenden Sie mit PayPal - schnell, kostenlos und sicher!
 

haGalil.com ist kostenlos! Trotzdem: haGalil kostet Geld!

Die bei haGalil onLine und den angeschlossenen Domains veröffentlichten Texte spiegeln Meinungen und Kenntnisstand der jeweiligen Autoren.
Sie geben nicht unbedingt die Meinung der Herausgeber bzw. der Gesamtredaktion wieder.
haGalil onLine

[Impressum]
Kontakt: hagalil@hagalil.com
haGalil - Postfach 900504 - D-81505 München

1995-2014 © haGalil onLine® bzw. den angeg. Rechteinhabern
Munich - Tel Aviv - All Rights Reserved