antisemitismus.net / klick-nach-rechts.de / nahost-politik.de / zionismus.info

haGalil onLine - http://www.hagalil.com
     

hagalil.com
Search haGalil


Newsletter abonnieren
Bücher / Morascha
Koscher leben...
Jüdische Weisheit
 
 

Read English

!åðúéà åìåë íìåòä

.äúðúùä ÷áàîä úéæç ,åìñåà æàî

÷áàî àìà ,íéðéèñìôä ìë ãâð íéìàøùéä ìë ïéá ÷áàî ãåò àì
.íéîòä éðùá äîçìéîä-éøçøçî ãâð íéîòä éðùá íåìùä-éøçåù ïéá

.åìåë íìåòä ìò åòéôùé åéúåàöåúù éðôî ,äæä ÷áàîá áøåòî åìåë íìåòä

,õøàá íåìùä-úåòåðú ìë íò ãçé ,íúç "íåìù ùåâ"
,éôåøéàä ãåçéàä àéùðìå úéøáä-úåöøà àéùðì äéðôä ìò
.íåìùä ïòîì íúáåç úà àìîì íéùøãð íä äáù

úåçìùéî íééìàøùéä äîçìéîä-éøçøçî åçìù íéðù êùîá
,úéøáä-úåöøàá úåéîùéèðàä úåéðîéä úåöåá÷ìå ñøâðå÷ä-éøáçì
.ïéáø-úìùîî ãâðå åìñåà-éîëñä ãâð íñééâì éãë

.ñîç íé÷òåö íä åéùëò
.äìéçá úøøåòî íúåòéáöå íúåãñçúä

:òâøì íéçëåù åðçðà ïéà íìåà
.ìàøùéá ,ïàë àåä åðìù éø÷éòä äëøòîä-äãù
.éìàøùéä øåáéöä úà òðëùì àåä éø÷éòä åðãé÷ôú

!ãé÷ôú ùé êì íâ ,äæ éìøåâ ÷áàîá

.1998 ìéøôàá 10 ,"õøàä" ,íåìù ùåâ úòãåî

THE WORLD IS WITH US!

Since the Oslo agreement, the frontlines have changed.

Not any more a struggle of all the Israelis against all the Palestinians, but rather a struggle of the peace-lovers of both nations against the war-mongers of both nations.

The whole world is involved in this struggle, because the whole world will be effected by its outcome.

GUSH SHALOM has signed – together with all the other peace movements in Israel – a letter calling upon the president of the United States, Bill Clinton, and the president of the European Union, Tony Blair, to fulfil their duty for peace.

For many years, Israeli war-mongers have sent delegations to Congressmen and extreme right-wing antisemitic groups in the US, in order to mobilize them against the Oslo agreement and the Rabin government. Now they cry out against our initiative. Their hypocrisy is disgusting.

Yet we do not forget for one moment: Our main battlefield is here, in Israel. Our main task is to convince the Israeli public.

In this fateful struggle, you too have a job to do.

Gush Shalom at haAretz, April 10, 1998.

...''äðéãîì äìåò ìçðúî ìë'' :ùãçä ìâðé'âä úà ãéøåäì øùôà
(K170-ë åìãåâù wav õáå÷)

Download our new Jingle (in Hebrew) "every settler costs..."
The Jingle is approx 170Kb in wav format.

 ramkol-g.gif (1772 Byte)
Nur 30kB als RealAudi-File

ra-free.gif (1359 Byte)

Texte bei á úåòãåîì
Earlier Statement - úîãå÷ä äòãåîì
Table of Contents: Gush haShalom - íåìùä ùåâ :ïëåú

Gush-SHALOM
íåìù-ùåâ

03 - 522 17 32 øôñéîá åðúéà åøù÷úä
Israel - ìàøùé 61033 áéáà-ìú 3322 ã''úì åáúë åà

úåàáä úåòãåîäå úåìåòôä ïåîéîá åðì åøæò
.úáåúëä äúåàì íé÷'öá

For Information about actual events see: www.gush-shalom.org

e-Mail: GuShalom@hagalil.com :éðåøè÷ìà øàåã êøã øù÷úäì íâ ïúð


©1998 Uri Avnery at haGalil onLine®


Spenden Sie mit PayPal - schnell, kostenlos und sicher!
 

haGalil.com ist kostenlos! Trotzdem: haGalil kostet Geld!

Die bei haGalil onLine und den angeschlossenen Domains veröffentlichten Texte spiegeln Meinungen und Kenntnisstand der jeweiligen Autoren.
Sie geben nicht unbedingt die Meinung der Herausgeber bzw. der Gesamtredaktion wieder.
haGalil onLine

[Impressum]
Kontakt: hagalil@hagalil.com
haGalil - Postfach 900504 - D-81505 München

1995-2014 © haGalil onLine® bzw. den angeg. Rechteinhabern
Munich - Tel Aviv - All Rights Reserved