antisemitismus.net / klick-nach-rechts.de / nahost-politik.de / zionismus.info

haGalil onLine - http://www.hagalil.com
     

hagalil.com
Search haGalil


Newsletter abonnieren
Bücher / Morascha
Koscher leben...
Jüdische Weisheit
 
 

 

äååàâ éìá ãçé
äåå÷éú éìá ãçé

.åðéðéò ìåî øá÷ð íåìùä
.äééîø éñéñëè íéñôåú åîå÷î úà

.äéðù "äîéòô" ïéà .äðåùàø "äîéòô" äúéä àì
.íåòôìî ìãç íåìùä áì .úéùéìù "äîéòô" äéäú àì

.ïéà - äéöéæåôåàå

.úåâéäðî ïéà ,áì-õîåà ïéà ,úéðëú ïéà ,øñî ïéà äãåáòä-úâìôéîì
.äéøçåá éãé-ìò äéìò ìèåäù éðåéçä ãé÷ôúá úìòåî àéä
.íåìùä çöø òùôì äôúåù úëôåä àéä äú÷éúùá

.ãçéá úåãòåö äéöéæåôåàå äéöéìàå÷

.äåå÷éú éìá ,äååàâ éìá


TOGETHER WITHOUT PRIDE
TOGETHER WITHOUT HOPE

The peace is being buried before our very eyes.

There was no first withdrawal. There is no second withdrawal. There will be no third withdrawal.

Where is the opposition? There is none.

The Labor Party has no message, no plan, no courage, no leadership. It is betraying the vital mission entrusted to it by its voters. It is becoming an accomplice to the crime of pacicide – the murder of peace.

Coalition and opposition march together to the tune of the official 50th anniversary jingle: "Together in pride, together in hope."

Where is the pride? Where is the hope?

Gush Shalom, haArez, 3.April 1998.

...''äðéãîì äìåò ìçðúî ìë'' :ùãçä ìâðé'âä úà ãéøåäì øùôà
(K170-ë åìãåâù wav õáå÷)

Download our new Jingle (in Hebrew) "every settler costs..."
The Jingle is approx 170Kb in wav format.

 ramkol-g.gif (1772 Byte)
Nur 30kB als RealAudi-File

ra-free.gif (1359 Byte)

Texte bei á úåòãåîì
Earlier Statement - úîãå÷ä äòãåîì
Table of Contents: Gush haShalom - íåìùä ùåâ :ïëåú

Gush-SHALOM
íåìù-ùåâ

03 - 522 17 32 øôñéîá åðúéà åøù÷úä
Israel - ìàøùé 61033 áéáà-ìú 3322 ã''úì åáúë åà

úåàáä úåòãåîäå úåìåòôä ïåîéîá åðì åøæò
.úáåúëä äúåàì íé÷'öá

For Information about actual events see: www.gush-shalom.org

e-Mail: GuShalom@hagalil.com :éðåøè÷ìà øàåã êøã øù÷úäì íâ ïúð


©1998 Uri Avnery at haGalil onLine®


Spenden Sie mit PayPal - schnell, kostenlos und sicher!
 

haGalil.com ist kostenlos! Trotzdem: haGalil kostet Geld!

Die bei haGalil onLine und den angeschlossenen Domains veröffentlichten Texte spiegeln Meinungen und Kenntnisstand der jeweiligen Autoren.
Sie geben nicht unbedingt die Meinung der Herausgeber bzw. der Gesamtredaktion wieder.
haGalil onLine

[Impressum]
Kontakt: hagalil@hagalil.com
haGalil - Postfach 900504 - D-81505 München

1995-2014 © haGalil onLine® bzw. den angeg. Rechteinhabern
Munich - Tel Aviv - All Rights Reserved