antisemitismus.net / klick-nach-rechts.de / nahost-politik.de / zionismus.info

haGalil onLine - http://www.hagalil.com
     

hagalil.com
Search haGalil


Newsletter abonnieren
Bücher / Morascha
Koscher leben...
Jüdische Weisheit
 
 

 

éáéá éôì íìåòä
.íéðéèñìôä úà øåáùì äöåø àåä kahol-l.gif (141 Byte)
.íéôåøéàä ìù íééãéä úà øåù÷ì äöåø àåä kahol-l.gif (141 Byte)
.íéà÷éøîàä ìù äôä úà íåúñì äöåø àåä kahol-l.gif (141 Byte)
íéçèù çåôéñ íâ ,íåìù íâå úåéåìçðúä íâ ,ìëä äöåø àåä
.úéîåàìðéá äëéîúíâå ùåáéëä êùîä íâ ,ïåçèéá íâå
kahol-l.gif (141 Byte)
.äîåãî úåàéöîá éç àåä kahol-l.gif (141 Byte)
.ïëåñî øúåé øáã ïéà

 

THE WORLD ACCORDING TO BIBI
  • He wants to break the Palestinians.
  • He wants to tie the hands of the Europeans.
  • He wants to make the Americans shut up.
  • He wants everything – settlements AND peace, annexation of territories AND security, continued occupation AND international support.
  • He lives in a virtual reality.

He plays a dangerous game.

Gush Shalom, ha’Arez, March 27, 1998.

Now, more than ever:

Remove
The Settlers
From

HEBRON!

...''äðéãîì äìåò ìçðúî ìë'' :ùãçä ìâðé'âä úà ãéøåäì øùôà
(K170-ë åìãåâù wav õáå÷)

Download our new Jingle (in Hebrew) "every settler costs..."
The Jingle is approx 170Kb in wav format.

Jeder Siedler kostet den Staat eine halbe Million NIS im Jahr
Jeder Schekel in die Siedlungspolitik ist ein Schekel gegen den Frieden!
Jeder Siedler kostet den Staat eine halbe Million NIS im Jahr - Tatsache!

 ramkol-g.gif (1772 Byte)
Nur 30kB als RealAudi-File

ra-free.gif (1359 Byte)

Texte bei á úåòãåîì
Earlier Statement - úîãå÷ä äòãåîì
Table of Contents: Gush haShalom - íåìùä ùåâ :ïëåú

Gush-SHALOM
íåìù-ùåâ

03 - 522 17 32 øôñéîá åðúéà åøù÷úä
Israel - ìàøùé 61033 áéáà-ìú 3322 ã''úì åáúë åà

úåàáä úåòãåîäå úåìåòôä ïåîéîá åðì åøæò
.úáåúëä äúåàì íé÷'öá

For Information about actual events see: www.gush-shalom.org

e-Mail: GuShalom@hagalil.com :éðåøè÷ìà øàåã êøã øù÷úäì íâ ïúð


©1998 Uri Avnery at haGalil onLine®


Spenden Sie mit PayPal - schnell, kostenlos und sicher!
 

haGalil.com ist kostenlos! Trotzdem: haGalil kostet Geld!

Die bei haGalil onLine und den angeschlossenen Domains veröffentlichten Texte spiegeln Meinungen und Kenntnisstand der jeweiligen Autoren.
Sie geben nicht unbedingt die Meinung der Herausgeber bzw. der Gesamtredaktion wieder.
haGalil onLine

[Impressum]
Kontakt: hagalil@hagalil.com
haGalil - Postfach 900504 - D-81505 München

1995-2014 © haGalil onLine® bzw. den angeg. Rechteinhabern
Munich - Tel Aviv - All Rights Reserved