antisemitismus.net / klick-nach-rechts.de / nahost-politik.de / zionismus.info

haGalil onLine - http://www.hagalil.com
     

hagalil.com
Search haGalil


Newsletter abonnieren
Bücher / Morascha
Koscher leben...
Jüdische Weisheit
 
 

 

ROBIN COOK IS RIGHT!

Robin Cook, British foreign minister and representative of the European Union, is right.

  • HE IS RIGHT in saying that there must be in Jerusalem “two capitals” – the capital of Israel and the capital of Palestine.
  • HE IS RIGHT in saying that the decision to build in “Har Homa” caused the end of the peace process.
  • HE IS RIGHT in saying that the continued settlement activity will lead to disaster.

If this is a “provocation”, it is a provocation for peace.

The hypocritical choir of right and left, which accompanied the visit, proves yet again that the right-wing wants to bury the peace process and that the left-wing reacts with pitiful cowardice. 

Gush Shalom in haArez, March 20, 1998

Zur 9.Münchner Buchmesse:
Uri Avnery in München

Now, more than ever:

Remove
The Settlers
From

HEBRON!

"äðéãîì äìåò ìçðúî ìë" :ùãçä ìâðé'âä úà ãéøåäì øùôà
(K170-ë åìãåâù wav õáå÷)

Download our new Jingle (in Hebrew) "every settler costs..."
The Jingle is approx 170Kb in wav format.

Jeder Siedler kostet den Staat eine halbe Million NIS im Jahr
Jeder Schekel in die Siedlungspolitik ist ein Schekel gegen den Frieden!
Jeder Siedler kostet den Staat eine halbe Million NIS im Jahr - Tatsache!

...''äðùá ç''ù ïåéìéî éöç äðéãîì äìåò ìçðúî ìë'' ramkol-g.gif (1772 Byte)
Nur 30kB als RealAudi-File

ra-free.gif (1359 Byte)

Texte bei á úåòãåîì
Earlier Statement - úîãå÷ä äòãåîì
Table of Contents: Gush haShalom - íåìùä ùåâ :ïëåú

Gush-SHALOM
íåìù-ùåâ

03 - 522 17 32 øôñéîá åðúéà åøù÷úä
Israel - ìàøùé 61033 áéáà-ìú 3322 ã''úì åáúë åà

úåàáä úåòãåîäå úåìåòôä ïåîéîá åðì åøæò
.úáåúëä äúåàì íé÷'öá

For Information about actual events see: www.gush-shalom.org

e-Mail: GuShalom@hagalil.com :éðåøè÷ìà øàåã êøã øù÷úäì íâ ïúð


©1998 Uri Avnery at haGalil onLine®


Spenden Sie mit PayPal - schnell, kostenlos und sicher!
 

haGalil.com ist kostenlos! Trotzdem: haGalil kostet Geld!

Die bei haGalil onLine und den angeschlossenen Domains veröffentlichten Texte spiegeln Meinungen und Kenntnisstand der jeweiligen Autoren.
Sie geben nicht unbedingt die Meinung der Herausgeber bzw. der Gesamtredaktion wieder.
haGalil onLine

[Impressum]
Kontakt: hagalil@hagalil.com
haGalil - Postfach 900504 - D-81505 München

1995-2014 © haGalil onLine® bzw. den angeg. Rechteinhabern
Munich - Tel Aviv - All Rights Reserved