antisemitismus.net / klick-nach-rechts.de / nahost-politik.de / zionismus.info

haGalil onLine - http://www.hagalil.com
     

hagalil.com
Search haGalil


Newsletter abonnieren
Bücher / Morascha
Koscher leben...
Jüdische Weisheit
 
 
 haArez, Friday 07.02.1997 éùéù íåé õøàä

.

íééçä ïòîì ,íéìôåðä øëæì

ïåôöä éîùá íé÷åñîä úåùâðúä"
åúåà ãéìåäù ïåñàä ìáà ,ïåñà äúéä
åðà ãåòá ...äîçìéîä ïåñà àåä
åðëåúî ÷òåæ ,áø÷ì íéøòð íéçìåù
ìåëá òé÷áäì ,äáåçä ,çøåëä ,êøåöä
"...íåìùä ìà åðçåë

...åúåà èèåîì ïåâéì ïúé àìù íò"
ìèåîä úà úåùòì åéâéäðîì àøå÷
øúåéá äìòðä úåçéìùä úà ,íäéìò
íîöò ìò úç÷ì íéáééçå íéìåëé íäù
:íééçä ïòîìå íéìôåðä øëæì
."íåìùì êøã òé÷áäì

úøçîì ïúðåé ïúð øøåùîä áúë êë
.(05-02-1997 ,"áéøòî") ïåñàä
ìáàäå âô íøè íìää ãåòá ,íåéä
.íéøáãä ìò óéñåð àì ,åàéùá åðãåò

.

Text in English Language
Text in Deutscher Sprache

Earlier Statement - úîãå÷ä äòãåîì
Table of Contents: Gush haShalom - íåìùä ùåâ :ïëåú

"Mabat l'Israel ìàøùéì èáî"


03 - 522 17 32 øôñéîá åðúéà åøù÷úä
3322 ã''úì åáúë åà
61033 áéáà-ìú
Israel - ìàøùé

úåàáä úåòãåîäå úåìåòôä ïåîéîá åðì åøæò
.úáåúëä äúåàì íé÷'öá

e-Mail / éðåøè÷ìà øàåã êøã øù÷úäì íâ ïúð


Gush SHALOM - íåìù ùåâ

e-Mail: haGalil onLine


©1996/1997 haGalil onLine IDPS®, Munich, Kirjath haJowel


Spenden Sie mit PayPal - schnell, kostenlos und sicher!
 

haGalil.com ist kostenlos! Trotzdem: haGalil kostet Geld!

Die bei haGalil onLine und den angeschlossenen Domains veröffentlichten Texte spiegeln Meinungen und Kenntnisstand der jeweiligen Autoren.
Sie geben nicht unbedingt die Meinung der Herausgeber bzw. der Gesamtredaktion wieder.
haGalil onLine

[Impressum]
Kontakt: hagalil@hagalil.com
haGalil - Postfach 900504 - D-81505 München

1995-2014 © haGalil onLine® bzw. den angeg. Rechteinhabern
Munich - Tel Aviv - All Rights Reserved