antisemitismus.net / klick-nach-rechts.de / nahost-politik.de / zionismus.info

haGalil onLine - http://www.hagalil.com
     

hagalil.com
Search haGalil


Newsletter abonnieren
Bücher / Morascha
Koscher leben...
Jüdische Weisheit
 
 

 haArez, Friday 31.01.1997 éùéù íåé õøàä

ïéìééá ,ééá ééá

,ïúéà ìàëéîå ïéìééá éñåé ìù êîñéîä
,"úéîåàì äîëñä" íäéôá àø÷ðä
.íéøæâì åìñåà-íëñä úà òøå÷

ìâéã ïúéà åìéàë ,íéøáãä úâöä
äðéãî"á ïéìééáå "ñåìô äéîåðåèåà"á
.íéðô-úãîòä àéä ,"ñåðéî
úà ïéèåìçì òðåîä áöî øöåé êîñéîä
.íåé÷-úá úéðéèñìô äðéãî ìù äúî÷ä

:øåáéöä éðéò úà íéæçàî íéøáçîä
äãåøé äøåãäî àåä íéðéèñìôì íéøéúåî
úåòìáåî úøåöá ,ïàèñåúðá ìù
úåèìùðäå ,åæî åæ úå÷úåðîä úåéðéèñìô
.ùåáéëä êùîä :ì"äö éãé-ìò àáäì íâ

äâäðäá åäùéî åìéàë ,äðòèä
,ïúéà-ïéìééá úéðëåúì íéëñî úéðéèñìôä
.ø÷ù àåä

äðçî" âéäðîì åéùëò ùôçúî ïéìééá
ìò åúîéúçáù àéä úîàä ."íåìùä
,íåìùä-äðçîî ÷øò àåä äæ êîñéî
.åìù úéèéìåôä äøééøà÷ä úà íã÷ì éãë

.ïéìééá ,ééá-ééá

haArez 31.01.1997 õøàä Text in English Language

Earlier Statement - úîãå÷ä äòãåîì
Table of Contents: Gush haShalom - íåìùä ùåâ :ïëåú

"Mabat l'Israel ìàøùéì èáî"


03 - 522 17 32 øôñéîá åðúéà åøù÷úä
3322 ã''úì åáúë åà
61033 áéáà-ìú
Israel - ìàøùé

úåàáä úåòãåîäå úåìåòôä ïåîéîá åðì åøæò
.úáåúëä äúåàì íé÷'öá

e-Mail / éðåøè÷ìà øàåã êøã øù÷úäì íâ ïúð


Gush SHALOM - íåìù ùåâ

e-Mail: haGalil onLine


©1996/1997 haGalil onLine IDPS®, Munich, Kirjath haJowel


Spenden Sie mit PayPal - schnell, kostenlos und sicher!
 

haGalil.com ist kostenlos! Trotzdem: haGalil kostet Geld!

Die bei haGalil onLine und den angeschlossenen Domains veröffentlichten Texte spiegeln Meinungen und Kenntnisstand der jeweiligen Autoren.
Sie geben nicht unbedingt die Meinung der Herausgeber bzw. der Gesamtredaktion wieder.
haGalil onLine

[Impressum]
Kontakt: hagalil@hagalil.com
haGalil - Postfach 900504 - D-81505 München

1995-2014 © haGalil onLine® bzw. den angeg. Rechteinhabern
Munich - Tel Aviv - All Rights Reserved