antisemitismus.net / klick-nach-rechts.de / nahost-politik.de / zionismus.info

haGalil onLine - http://www.hagalil.com
     

hagalil.com
Search haGalil


Newsletter abonnieren
Bücher / Morascha
Koscher leben...
Jüdische Weisheit
 
 

 haArez, Friday 07.03.1997 éùéù íåé õøàä

íåìùä ïòîì ãåòöì

íéðéèñìôä íò "íåìù ùåâ" éìéòô åãòö øùàë
ìá'âá úåìçðúää ãâð äàçîä-ãòöéîá
äáåè åùò àì íä ,("äîåç øä") íééðâ-åáà
.íéðéèñìôì

ìàøùé ïòîì åðãòö

úååî-úëî úåéäì äìåìò "äîåç øä"á úåìçðúää
íåìùä .íéðéèñìôì äðúî åðéà íåìùä .íåìùì
íéðéèñìôäå íéìàøùéä ìù éîåé÷ êøåö àåä
.ãçàë

äðéãîë ãéúò åðì ïéàå ïåçèéá åðì ïéà åéãòìá
.úéðøãåîå úçúåôî

:úøçà ïéàå úîàä éäåæ
ãöì ïéèñìô-úðéãî íå÷úù éìáî íåìù ïéà
äéäé ïéèñìôå ìàøùé ïéá ìåáâä .ìàøùé-úðéãî
éúù úøéá äéäú úãçåàîä íéìùåøé .÷åøéä å÷ä
.úåðéãîä

ìò ÷áàîä àåä "äîåç øä" ìò ÷áàîä ïëì
.åðééç ìò ,ïåçèéáä ìò ,íåìùä


ãòöéîá íâ åôúúùé "íåìù ùåâ" éìéòô
,øçî "äîåç øä"ì íåìùä-úåçåë
íéù÷áúî ùåâä éãäåà .úáù-éàöåîá
03-5221732 :äòåðúä ãøñîì øù÷úäì


Text in English
Text in German

Earlier Statement - úîãå÷ä äòãåîì
Table of Contents: Gush haShalom - íåìùä ùåâ :ïëåú

"Mabat l'Israel ìàøùéì èáî"


03 - 522 17 32 øôñéîá åðúéà åøù÷úä
3322 ã''úì åáúë åà
61033 áéáà-ìú
Israel - ìàøùé

úåàáä úåòãåîäå úåìåòôä ïåîéîá åðì åøæò
.úáåúëä äúåàì íé÷'öá

e-Mail / éðåøè÷ìà øàåã êøã øù÷úäì íâ ïúð


Gush SHALOM - íåìù ùåâ

e-Mail: haGalil onLine


©1996/1997 haGalil onLine IDPS®, Munich, Kirjath haJowel


Spenden Sie mit PayPal - schnell, kostenlos und sicher!
 

haGalil.com ist kostenlos! Trotzdem: haGalil kostet Geld!

Die bei haGalil onLine und den angeschlossenen Domains veröffentlichten Texte spiegeln Meinungen und Kenntnisstand der jeweiligen Autoren.
Sie geben nicht unbedingt die Meinung der Herausgeber bzw. der Gesamtredaktion wieder.
haGalil onLine

[Impressum]
Kontakt: hagalil@hagalil.com
haGalil - Postfach 900504 - D-81505 München

1995-2014 © haGalil onLine® bzw. den angeg. Rechteinhabern
Munich - Tel Aviv - All Rights Reserved