antisemitismus.net / klick-nach-rechts.de / nahost-politik.de / zionismus.info

haGalil onLine - http://www.hagalil.com
     

hagalil.com
Search haGalil


Newsletter abonnieren
Bücher / Morascha
Koscher leben...
Jüdische Weisheit
 
 

 

íåìùä ùåâhaArez, Friday 14.02.1997 éùéù íåé õøàä

åéùëò íùî úàöì

íé÷åîéð ìù äèòîá ,úàæä úîàä ïî çøåáä ìë
:ä÷åðé àì ,íééèéìåôå íééâèøèñà ,íééðåçèéá

êôùééù íãì úåéøçàá àùéé àåä
.ïåðáì-íåøã ìù íåðéäéâá

,äéøåñ íò ïúîå-àùîá éåìú äæ åìéàë ïòåèù éîì
äðëåî àéäù øúìàì æéøëäì ìàøùé ìò ,ïë íà :øàîéé
íò íåìù-íëñä úøâñéîá ïìåâä-úîø úà úåðôì
.úåòåáù êåú ïúîå-àùîä úà øåîâìå - äéøåñ

éãë åîå÷îî çåëá ø÷òð ïéìéç'âä èáù
,íéîåãà-äìòî úåìçðúää úà áéçøäì
.ñéã-åáà ìù äìáæéîä ãéì ÷øæðå
äàçî úøöò íåéä íéé÷ð êë ìò úåçîì éãë
.å÷øæð åéìà íå÷îá èáùä éðá íò

éàåãá äéä åðéáà íäøáà íâ

Text in English
Text in German

Earlier Statement - úîãå÷ä äòãåîì
Table of Contents: Gush haShalom - íåìùä ùåâ :ïëåú

"Mabat l'Israel ìàøùéì èáî"


03 - 522 17 32 øôñéîá åðúéà åøù÷úä
3322 ã''úì åáúë åà
61033 áéáà-ìú
Israel - ìàøùé

úåàáä úåòãåîäå úåìåòôä ïåîéîá åðì åøæò
.úáåúëä äúåàì íé÷'öá

e-Mail / éðåøè÷ìà øàåã êøã øù÷úäì íâ ïúð


Gush SHALOM - íåìù ùåâ

e-Mail: haGalil onLine


©1996/1997 haGalil onLine IDPS®, Munich, Kirjath haJowel


Spenden Sie mit PayPal - schnell, kostenlos und sicher!
 

haGalil.com ist kostenlos! Trotzdem: haGalil kostet Geld!

Die bei haGalil onLine und den angeschlossenen Domains veröffentlichten Texte spiegeln Meinungen und Kenntnisstand der jeweiligen Autoren.
Sie geben nicht unbedingt die Meinung der Herausgeber bzw. der Gesamtredaktion wieder.
haGalil onLine

[Impressum]
Kontakt: hagalil@hagalil.com
haGalil - Postfach 900504 - D-81505 München

1995-2014 © haGalil onLine® bzw. den angeg. Rechteinhabern
Munich - Tel Aviv - All Rights Reserved