antisemitismus.net / klick-nach-rechts.de / nahost-politik.de / zionismus.info

haGalil onLine - http://www.hagalil.com
     

hagalil.com
Search haGalil


Newsletter abonnieren
Bücher / Morascha
Koscher leben...
Jüdische Weisheit
 
 
Get Yourself a Set of Hebrew Fonts
The Work of the Righteous

A month ago, Gush Shalom started a campaign to mark the Green Line on all the roads leading from Israel into the occupied territories. This week Avigdor Kahalani, the Minister for Internal Security, announced that the police will mark the Green Line by erecting a system of fences and trenches.

As the Hebrew saying goes:
The work of the righteous is done by others.

Kahalani says that this is not a political decision, but only a means of preventing theft. The occupation regime, which does not only take away drinking water from the Palestinian population, but also any possibility of earning a honest living, causes Palestinians to cooperate with Israeli criminals, cross the Green Line and steal cars and other property.

It goes without saying that fences and trenches will not stop stealing in these circumstances.

We have a much more practical suggestion: Turn the Green Line into a border of peace between the State of Israel and the State of Palestine, and let the Palestinian police guard it: Instead of Israeli-Palestinian cooperation between thieves, Israeli-Palestinian cooperation for law-enforcement.

Gush Shalom, haArez, 21.August 1998.

Nebeneinander...

TO MARK THE GREEN LINE
THE GREEN LINE – BORDER OF PEACE

 ramkol-g.gif (1772 Byte)
Nur 30kB als RealAudi-File

Every Shekel for the settlements is a shekel against peace!

...''äðéãîì äìåò ìçðúî ìë'' :ùãçä ìâðé'âä úà ãéøåäì øùôà
(K170-ë åìãåâù wav õáå÷)

Download our new Jingle (in Hebrew) "every settler costs..."
The Jingle is approx 170Kb in wav format.

ra-free.gif (1359 Byte)

Earlier Statement - úîãå÷ä äòãåîì 
Table of Contents: Gush haShalom - íåìùä ùåâ :ïëåú  

Texte bei á úåòãåîì 
Aktuelle Meldungen íåéä úåùãç 

Gush-SHALOM
íåìù-ùåâ

Schalom!Salam!

islam.gif (1247 Byte)david.gif (1283 Byte)

03 - 522 17 32 øôñéîá åðúéà åøù÷úä
Israel - ìàøùé 61033 áéáà-ìú 3322 ã''úì åáúë åà

úåàáä úåòãåîäå úåìåòôä ïåîéîá åðì åøæò
.úáåúëä äúåàì íé÷'öá

For Information on actual events see: www.gush-shalom.org

e-Mail: GuShalom@hagalil.com :éðåøè÷ìà øàåã êøã øù÷úäì íâ ïúð

©1998 Uri Avnery at haGalil onLine®


Spenden Sie mit PayPal - schnell, kostenlos und sicher!
 

haGalil.com ist kostenlos! Trotzdem: haGalil kostet Geld!

Die bei haGalil onLine und den angeschlossenen Domains veröffentlichten Texte spiegeln Meinungen und Kenntnisstand der jeweiligen Autoren.
Sie geben nicht unbedingt die Meinung der Herausgeber bzw. der Gesamtredaktion wieder.
haGalil onLine

[Impressum]
Kontakt: hagalil@hagalil.com
haGalil - Postfach 900504 - D-81505 München

1995-2014 © haGalil onLine® bzw. den angeg. Rechteinhabern
Munich - Tel Aviv - All Rights Reserved