antisemitismus.net / klick-nach-rechts.de / nahost-politik.de / zionismus.info

haGalil onLine - http://www.hagalil.com
     

hagalil.com
Search haGalil


Newsletter abonnieren
Bücher / Morascha
Koscher leben...
Jüdische Weisheit
 
 

 

ANOTHER VICTORY LIKE THIS...

The General Assembly of the United Nations has decided, by an overwhelming majority, to take a major step towards the recognition of the State of Palestine.

The supreme institution of the family of nations has decided to award a new and special status to Palestine. Instead of the status of an international organization, Palestine was awarded the status of a state which is not a full member of the UN - like Switzerland and the Vatican State. According to the Latin alphabet, Palestine now appears on the list before these two.

These are happy tidings to all Israelis who strive for peace and who understand that there will be no peace without a Palestinian state side-by-side with Israel.

For Benjamin Netanyahu, who an opponent of Israeli-Palestinian peace, this is a major debacle. But the National Con-Man has succeeded yet again in turning defeat into victory, declaring that “the Palestinians have not achieved what they were out to attain.” Nearly all the Israeli media have accepted this lie. The miserable Labor Party has also expressed opposition to the UN resolution.

The Netanyahu government has remained alone with Micronesia and the Marshall Islands. The USA has surrendered to Netanyahu, as usual. But all friends of Israel were among the 124 member states which voted for the resolution.

The State of Palestine will come into being on Mai 4, 1999. This week, an important step towards that date was taken.

Nebeneinander...

TO MARK THE GREEN LINE

Next Saturday, July 18, Gush Shalom activists will mark the Green Line on the ground. If you want to take part, contact us by phone.

THE GREEN LINE – BORDER OF PEACE

Gush Shalom ad, Haaretz, July 10, 1998.

 ramkol-g.gif (1772 Byte)
Nur 30kB als RealAudi-File

Every Shekel for the settlements is a shekel against peace!

...''äðéãîì äìåò ìçðúî ìë'' :ùãçä ìâðé'âä úà ãéøåäì øùôà
(K170-ë åìãåâù wav õáå÷)

Download our new Jingle (in Hebrew) "every settler costs..."
The Jingle is approx 170Kb in wav format.

ra-free.gif (1359 Byte)

Earlier Statement - úîãå÷ä äòãåîì
Table of Contents: Gush haShalom - íåìùä ùåâ :ïëåú

Texte bei á úåòãåîì

Gush-SHALOM
íåìù-ùåâ

03 - 522 17 32 øôñéîá åðúéà åøù÷úä
Israel - ìàøùé 61033 áéáà-ìú 3322 ã''úì åáúë åà

úåàáä úåòãåîäå úåìåòôä ïåîéîá åðì åøæò
.úáåúëä äúåàì íé÷'öá

For Information about actual events see: www.gush-shalom.org

e-Mail: GuShalom@hagalil.com :éðåøè÷ìà øàåã êøã øù÷úäì íâ ïúð


©1998 Uri Avnery at haGalil onLine®


Spenden Sie mit PayPal - schnell, kostenlos und sicher!
 

haGalil.com ist kostenlos! Trotzdem: haGalil kostet Geld!

Die bei haGalil onLine und den angeschlossenen Domains veröffentlichten Texte spiegeln Meinungen und Kenntnisstand der jeweiligen Autoren.
Sie geben nicht unbedingt die Meinung der Herausgeber bzw. der Gesamtredaktion wieder.
haGalil onLine

[Impressum]
Kontakt: hagalil@hagalil.com
haGalil - Postfach 900504 - D-81505 München

1995-2014 © haGalil onLine® bzw. den angeg. Rechteinhabern
Munich - Tel Aviv - All Rights Reserved