antisemitismus.net / klick-nach-rechts.de / nahost-politik.de / zionismus.info

haGalil onLine - http://www.hagalil.com
     

hagalil.com
Search haGalil


Newsletter abonnieren
Bücher / Morascha
Koscher leben...
Jüdische Weisheit
 
 

"äðéãîì äìåò ìçðúî ìë" :ùãçä ìâðé'âä úà ãéøåäì øùôà
(K170-ë åìãåâù wav õáå÷)

Download our new Jingle (in Hebrew) "every settler costs..."
The Jingle is approx 170Kb in wav format.

Jeder Siedler kostet den Staat eine halbe Million NIS im Jahr
Jeder Schekel in die Siedlungspolitik ist ein Schekel gegen den Frieden!
Jeder Siedler kostet den Staat eine halbe Million NIS im Jahr - Tatsache!

...''äðùá ç''ù ïåéìéî éöç äðéãîì äìåò ìçðúî ìë'' ramkol-g.gif (1772 Byte)
Nur 30kB als RealAudi-File

ra-free.gif (1359 Byte)

Last Warning

Binyamin Netanyahu’s enthusiastic support for the American war policy was based on the hope that Saddam Hussein would make the world forget the Oslo agreements, which are broken by the Netanyahu government in every aspect.

This hope was not fulfilled.

The enthusiastic support of the Palestinian masses for the Iraqi people, as well as the public burning of Israeli and American flags, were expressions of their profound despair. They realize that the Oslo agreements have brought them neither peace and independence nor economic prosperity, but only the continuation of the occupation by other means.

This is a warning.

The Palestinians understand now that Saddam will not redeem them, and that the Americans will not compel Netanyahu to fulfil the obligations which he himself has signed. All Palestinians are now convinced that Netanyahu "understands only the language of force".

The Iraqi affair is behind us. The bloody clash with the Palestinians is in front of us. It is for us to decide.

Gush Shalom in Ha’aretz , February 27, 1998.

Zur 9.Münchner Buchmesse:
Uri Avnery in München

Texte bei á úåòãåîì
Earlier Statement - úîãå÷ä äòãåîì
Table of Contents: Gush haShalom - íåìùä ùåâ :ïëåú

03 - 522 17 32 øôñéîá åðúéà åøù÷úä
3322 ã''úì åáúë åà
61033 áéáà-ìú
Israel - ìàøùé

úåàáä úåòãåîäå úåìåòôä ïåîéîá åðì åøæò
.úáåúëä äúåàì íé÷'öá

Gush SHALOM
íåìù-ùåâ

For Information about actual events see: www.gush-shalom.org

e-Mail: GuShalom@hagalil.com :éðåøè÷ìà øàåã êøã øù÷úäì íâ ïúð


©1998 Uri Avnery at haGalil onLine®


Spenden Sie mit PayPal - schnell, kostenlos und sicher!
 

haGalil.com ist kostenlos! Trotzdem: haGalil kostet Geld!

Die bei haGalil onLine und den angeschlossenen Domains veröffentlichten Texte spiegeln Meinungen und Kenntnisstand der jeweiligen Autoren.
Sie geben nicht unbedingt die Meinung der Herausgeber bzw. der Gesamtredaktion wieder.
haGalil onLine

[Impressum]
Kontakt: hagalil@hagalil.com
haGalil - Postfach 900504 - D-81505 München

1995-2014 © haGalil onLine® bzw. den angeg. Rechteinhabern
Munich - Tel Aviv - All Rights Reserved