antisemitismus.net / klick-nach-rechts.de / nahost-politik.de / zionismus.info

haGalil onLine - http://www.hagalil.com
     

hagalil.com
Search haGalil


Newsletter abonnieren
Bücher / Morascha
Koscher leben...
Jüdische Weisheit
 
 

ONCE AGAIN!

The winds of war blow once again. Once again we rush to the gas mask distribution centers.
Fear of chemical weapons. Fear of biological weapons. Very soon, fear of nuclear weapons. The chief UN expert announces that Tel-Aviv can be wiped out with one stroke. 

It is worthwhile for Saddam Hussein to threaten Israel only because the masses in the Arab countries once again perceive Israel as the enemy. 

He who destroyed the Oslo agreement did also destroy the chance for a different Middle East.

There is only one way to put an end, once and forever, to this permanent threat: peace with the Arab world, peace with the Muslim world.

The prior condition is:
Peace between Israel and Palestine.

Until then, we shall live in fear. Until then, a crisis will erupt every few years. 

(Gush Shalom ad, Haaretz, January 30, 1998.

Texte bei á úåòãåîì
Earlier Statement - úîãå÷ä äòãåîì
Table of Contents: Gush haShalom - íåìùä ùåâ :ïëåú

03 - 522 17 32 øôñéîá åðúéà åøù÷úä
3322 ã''úì åáúë åà
61033 áéáà-ìú
Israel - ìàøùé

úåàáä úåòãåîäå úåìåòôä ïåîéîá åðì åøæò
.úáåúëä äúåàì íé÷'öá

Gush SHALOM
íåìù-ùåâ

For Information about actual events see: www.actcom.co.il/~pi

e-Mail: GuShalom@hagalil.com :éðåøè÷ìà øàåã êøã øù÷úäì íâ ïúð


Spenden Sie mit PayPal - schnell, kostenlos und sicher!
 

haGalil.com ist kostenlos! Trotzdem: haGalil kostet Geld!

Die bei haGalil onLine und den angeschlossenen Domains veröffentlichten Texte spiegeln Meinungen und Kenntnisstand der jeweiligen Autoren.
Sie geben nicht unbedingt die Meinung der Herausgeber bzw. der Gesamtredaktion wieder.
haGalil onLine

[Impressum]
Kontakt: hagalil@hagalil.com
haGalil - Postfach 900504 - D-81505 München

1995-2014 © haGalil onLine® bzw. den angeg. Rechteinhabern
Munich - Tel Aviv - All Rights Reserved