antisemitismus.net / klick-nach-rechts.de / nahost-politik.de / zionismus.info

haGalil onLine - http://www.hagalil.com
     

hagalil.com
Search haGalil


Newsletter abonnieren
Bücher / Morascha
Koscher leben...
Jüdische Weisheit
 
 

 

íåìùä ùåâhaArez 04.10.1996 (hebraeisch, deutsch)


haArez, Freitag 04.10.1996 éùéù íåé õøàä

äîçìéî øçøçî - åäéðúð

:ïéèåìçì øåøá åéùëò

.äééîø-éëøãá ïåèìéùì òéâä åäéðúð
åúøèîùë ,íåìùäå åìñåà ìò íéøåáãá
åìñåà úà õöåôì äìéçúëìî äúéä úçàä
.íåìùä úà ñåøäìå

,íéìçðúîä ïëåñ ,éðîé éàð÷ àåä åäéðúð
ìàøùé-õøà éð÷úôøä ìù íøáã-äùåò
.äîìùä

àìå íåèîéè àì äúéä àì äøäðéîä
úéöäì ãòåðù ïåãæ-äùòî àìà ,úåòè
.äìåãâ äøòáú

,íéîã-úåîéò úàø÷ì íéëìåä åðçðà
.åäåîë äòãé àì õøàäù

ééç ìòå åðééç ìò øîäî äìùîîä-ùàø
.íéáøòì òø àåä ,íéãåäéì òø àåä .åðãìé
ìéôðå ,ìàøùé éðåîä ,åðçðà íå÷ð àì íà
,åðîöòì çìñð àì ,úàæä äìùîîä úà
.íéàáä úåøåãä åðì åçìñé àì

.åðòãé àì :ùéà øîàé ìà

04.10.1996 õøàä

Netanjahu: Ein Kriegstreiber

Mittlerweile ist es voellig klar:
Netanjahu gelangte durch truegerische Rede an die Macht,
durch Reden ueber Oslo und den Frieden,
waehrend sein Ziel von Anfang an die Sprengung der Osloer Vertraege
und die Zerstoerung des Friedensprozesses war.

Netanjahu ist ein rechtsgerichteter Eiferer,
ein Nuetzling der Siedler und ein Raedelsfuehrer der Gross-Israel Abenteurer.
Der Tunnel war weder Dummheit noch Fehlschritt,
sondern eine Freveltat, darauf ausgerichtet einen Grossbrand zu entzuenden.

Wir bewegen uns auf eine blutige Auseinandersetzung zu,
schlimmer als alles was das Land bislang gesehen hat.

Der Regierungschef spielt mit unserem Leben und mit dem Leben unserer Kinder. Er ist schlecht fuer die Juden, er ist schlecht fuer die Araber.

Wenn wir, die Massen Israels, uns nicht erheben um diese Regierung zu Fall zu bringen, werden wir, und kommende Generationen, uns nie verzeihen.

Es sage keiner: Das wusste ich nicht.

haArez 04.10.1996


Rufen Sie uns an unter 03 - 522 17 32 øôñéîá åðúéà åøù÷úä
oder schreiben Sie uns Pf 3322
ã''úì åáúë åà
Tel-Aviv 61033
áéáà-ìú
Israel -
ìàøùé

úåàáä úåòãåîäå úåìåòôä ïåîéîá åðì åøæò
.úáåúëä äúåàì íé÷'öá

Sie koennen unsere Aktivitaeten und Veroeffentlichungen auch finanziell unterstuetzen, zB durch einen Scheck an obige Adresse. Sie erhalten postwendend eine Quittung.

Ihre Fragen erreichen uns auch via e-Mail êøã øù÷úäì íâ ïúð


íåìùä ùåâ


Zur naechsten Gush haShalom Seite / àáä óãì
Inhaltsverzeichnis: Gush haShalom - íåìùä ùåâ :ïëåú


"Mabat l'Israel / ìàøùéì èáî"
e-Mail:
haGalil onLine


©1996/1997 haGalil onLine IDPS®, Munich, Kirjath haJowel


Spenden Sie mit PayPal - schnell, kostenlos und sicher!
 

haGalil.com ist kostenlos! Trotzdem: haGalil kostet Geld!

Die bei haGalil onLine und den angeschlossenen Domains veröffentlichten Texte spiegeln Meinungen und Kenntnisstand der jeweiligen Autoren.
Sie geben nicht unbedingt die Meinung der Herausgeber bzw. der Gesamtredaktion wieder.
haGalil onLine

[Impressum]
Kontakt: hagalil@hagalil.com
haGalil - Postfach 900504 - D-81505 München

1995-2014 © haGalil onLine® bzw. den angeg. Rechteinhabern
Munich - Tel Aviv - All Rights Reserved