antisemitismus.net / klick-nach-rechts.de / nahost-politik.de / zionismus.info

haGalil onLine - http://www.hagalil.com
     

hagalil.com
Search haGalil


Newsletter abonnieren
Bücher / Morascha
Koscher leben...
Jüdische Weisheit
 
 

 haArez, Friday 10.01.1997 éùéù íåé õøàä

úî áìä ,úåîéòô ïéàá

:éðìè÷ ñåæðñðå÷ øöåðå êìåä úåðçîä éðùá
.åìñåà íëñäá åòá÷ðù "úåîéòôä" úà ÷éñôäì

,åæ øäà åæá ,äìà íéîéá òöáúäì úåëéøö ,íëñää éôì
âðìñá "úåîéòô") íéùåáëä íéçèùäî úåâéñð ùåìù
äðåîù ãåòá ,êéìäúä íåúá .(éðëãòä éìàøùéä
äãâä ìëá èåìùì úéðéèñìôä úåùøä äëéøö ,íéùãç
úåîéé÷ä úåéåìçðúää ãáìî ,÷åøéä å÷ì ãò ,úéáøòîä
íéñéñá :øîåìë ."íéøãâåî íééàáö íéøúà"å
.íééúãå÷ð

ìäðúäì äéä êéøö ,1996 éàî æàî ,úéðîæåá
ìøåâ åòá÷éé åáù ,òá÷ä øãñä ìò ïúîäå-àùîä
ïéá íééðéãîä úåìåáâäå íéìùåøé ãîòî ,úåéåìçðúää
.ïéèñìôå ìàøùé
ìù åáéì-áì íäù ,"éøåèñää ñåéôä" äæ ,íåìùä äæ
.íëñää

úà ÷éñôäì ïååëúî "úåîéòô"ä úà ÷éñôîù éî
.íåìùä úà úéîäìå áìä úìåòô


,èáùá å"è úàø÷ì- 18.01.1997 úáùá
ãçéá íéðéèñìôå íéìàøùé åòèðé
íåìùì úéæ-éöò
íéøåôçãä íéîééàî åéìòù ,éèøô çèùá
.øôñ-úééø÷ úåìçðúää ìù

(õøàäá éùéù íåéá) àáä òåáùá íéèøôä
03-522-1732 ïåôìèá åà

haArez 10.01.1997 õøàä: Text in English Language
haArez 10.01.1997 õøàä:
Text in deutscher Sprache


03 - 522 17 32 øôñéîá åðúéà åøù÷úä
3322 ã''úì åáúë åà
61033 áéáà-ìú
Israel - ìàøùé

úåàáä úåòãåîäå úåìåòôä ïåîéîá åðì åøæò
.úáåúëä äúåàì íé÷'öá

e-Mail / éðåøè÷ìà øàåã êøã øù÷úäì íâ ïúð


Gush SHALOM - íåìù ùåâ

Earlier Statement - úîãå÷ä äòãåîì
Table of Contents: Gush haShalom - íåìùä ùåâ :ïëåú

"Mabat l'Israel ìàøùéì èáî"
e-Mail:
haGalil onLine


©1996/1997 haGalil onLine IDPS®, Munich, Kirjath haJowel


Spenden Sie mit PayPal - schnell, kostenlos und sicher!
 

haGalil.com ist kostenlos! Trotzdem: haGalil kostet Geld!

Die bei haGalil onLine und den angeschlossenen Domains veröffentlichten Texte spiegeln Meinungen und Kenntnisstand der jeweiligen Autoren.
Sie geben nicht unbedingt die Meinung der Herausgeber bzw. der Gesamtredaktion wieder.
haGalil onLine

[Impressum]
Kontakt: hagalil@hagalil.com
haGalil - Postfach 900504 - D-81505 München

1995-2014 © haGalil onLine® bzw. den angeg. Rechteinhabern
Munich - Tel Aviv - All Rights Reserved