hebraeisch.israel-life.de / israel-tourismus.de / nahost-politik.de / zionismus.info
Judentum und Israel
haGalil onLine - http://www.hagalil.com
     

 

EnglishGerman

÷מעב הנינפ

ירפכ חוריא
ןדריה ÷מע - הדסמ ץובי÷

wpe2.jpg (6361 Byte)? השפוח ןנכתמ התא
הפהפיה ןדריה ÷מעב הדסמ ץובי÷ל אוב
!תרנכ םיל דואמ בור÷
!רעטצת אל התאו

.ץראה זכרמב השעמל אוה הדסמ ץובי÷
 ,םילשוריל וא ביבא-לתל עיגמ התא תול÷ב ,הירבט הבור÷ה ריעל ונתאמ עיגהל ל÷
.ןוילעה לילגל דואמ םיבור÷ו ןלוגה תמר י"ע שממ ונחנא
ירתא לכ וא ןאש תיב לש תויגולויכראה תוריפחה לא תוריהמב עיגהל רשפא ןכ ומכ
.ונתביבסב םירחאה תו÷יתעה

wpe3.jpg (5379 Byte)
התא ןאכ - לויטמ ףיע רזוח התאשכ

ךל ןיכהל ,הולש שופתל לוכי
. היזיולטב תופצלו דומצה ןוחבטמב הפ÷ סוכ

.ןוחבטמב רר÷מה גאוד ררו÷מ ןוזמ וא םיר÷ םימל

 

.Bar-B-Q תניפו הינח שרגמ דומצ הריד לכל

.לצו םילודג םיאשד םע הפי היחש תכירב ונלצא אצמת ץי÷ב
ץחרתהל לכותו רדג תמח לש םימחה תוניעמל ךתוא איבמ רצ÷ לויט
.תומחה תוכירבב

.(היחשה תוכירבב אל ,הווחב) םינינתב םש תופצל רשפא ןכ ומכ

םירהצ תמונתל ךל הכחמ חוורמו הפי הניש רדח
.הלילה תנשל וא

ר÷ובב ךל שגות הנשד ר÷וב תחורא - הגאד לאו
,ץובי÷ה לש לכואה רדחב וא ךרדחב

!ריחמב הלולכ איהו


 

 ,"הדסמ בטימ" ונלש תונחה תאצמנ םו÷מ תבר÷ב
,÷ינ÷יפו טרופס ירבד אצמל רשפא םש

.תונתמו םידגב ,םיעוצעצ ,םוליצ יטרס
.םיילענו ןוזמ ירבדל תויונח םג שי םו÷מב

972-4-6657231 :לטה רפסמ
972-4-6657241 : ס÷פה רפסמ
הירזע לשימ : להנמה
תנעו לכימ תונוע תונמזהל
15140 ןדריה ÷מע .נ.ד ,הדסמ ץובי÷ :ונתבותכ

...ל ונתאמ עיגהל דואמ ל÷
הדסמ ץובי÷ תבבסמ תונומת

haGalil onLineKoscher

KIBUZ MaSaDaH

Last updated: February 7, 1999


Spenden Sie mit PayPal - schnell, kostenlos und sicher!
Theodor Herzls Altneuland 18.80Euro!

haGalil.com ist kostenlos! Trotzdem: haGalil kostet Geld!

Die bei haGalil onLine und den angeschlossenen Domains veröffentlichten Texte spiegeln Meinungen und Kenntnisstand der jeweiligen Autoren.
Sie geben nicht unbedingt die Meinung der Herausgeber bzw. der Gesamtredaktion wieder.
haGalil onLine

[Impressum]
Kontakt: hagalil@hagalil.com
haGalil - Postfach 900504 - D-81505 München

1995-2010 © haGalil onLine® bzw. den angeg. Rechteinhabern
Munich - Tel Aviv - All Rights Reserved
Ehem. IDPS - Kirjath haJowel, Jerusalem.