antisemitismus.net / klick-nach-rechts.de / nahost-politik.de / zionismus.info

haGalil onLine - http://www.hagalil.com
     

  

Spenden Sie mit PayPal - schnell, kostenlos und sicher!

hagalil.com

Search haGalil

Veranstaltungskalender

Newsletter abonnieren
e-Postkarten
Bücher / Morascha
Musik

Koscher leben...
Tourismus

Aktiv gegen Nazi-Propaganda!
Jüdische Weisheit
 
Juden, Judentum, Israel

Kav jaschir leEhud Barak: cHajjgu 055-556677

הז בתכמב םכילא הנופ ינא .תמאה עגר ,הערכהה עגר ינפל תורופס תועש םיבצינ ונחנא
ךורא הז בתכמ .ופוסל דע ,ומצעל דחא לכו תחא לכ ,דבל ותוא וארק :תדחוימ השקב שקבמו
תואמסיסה לכש ירחא ,וישכע םכילא בותכל שפוחה תא ימצעל יתלטנ .ידכב אלו ליגרהמ
הלאה תוריחבה .תואמסיסב תוקסוע ןניא הלאה תוריחבהש אלא .ריוואל וחרפוה רבכ
.ליגרה ןמ הכורא העירי םיבייחמ תושפנ יניד .ועמשמכ וטושפ ךכ .תוומו םייחב תוקסוע


ךכ לכ ןבוחב תונמוטה םלוע תוסיפת יתש לומ ,לארשי יחרזא ,םתדמע אל םלועמש יל המדנ
תצירפ - תורודה םולחמ העיגנ קחרמכ םידמוע ונחנא ,דחמ .םכידלי רובעו םכרובע הברה
ילוא ,עלקיהל םילולע ונחנא ךדיאמ .תועמדו םד לש םינש האמל ץק םישתש םולשל ךרד
.םתיבל ובושי אלש םידליו רעצ ,תדקוי האנש לש ףסונ םימיא לגעמל ,ןווכתמב אלש


םימייאמ םהשכ ,אמסיס אל וז הלא'ג תיב תא ץיצפהל םיעיצמ תוירחא ירסח םיאקטילופהשכ
ןאוסא רכס תא וציצפי םה יכ םיזירכמ םהשכו אמסיס אל םג וז תורייב תא ריעבהל
ןותנ וב בכרומהו ןידעה בצמב .תוריחב תמסיס הניא וז ,ןארהט דע עיגהל וסניו םירצמבש
.תורודל הייכב ךופהיש ארונ םימד ץחרמב רמגיהל הלולע וזכ הרימא לכ ,ןוכיתה חרזמה


לע ןגהלו בושל ךרטצנ םאש עדוי ינא .ףייע אל ךא עבש .תוברק עבש םע אוה לארשי םע
לא טבמ רישיהלמ ונעתרנ אל םלועמ .רוחאל גוסייש דחא היהי אל ,לגדה לע ,תדלומה
.הייהנ דימת - ונייה דימת .םולש ץפח םע .ונחנא םייח ץפח םע ךא .תוומה


ץרא לע םולחל ונקספה אל םלועמ ןכא .ידוהיה םעל ימואל תיב דסייל תנמ לע ןויצ ץראל ונבש
תומולח םולחל ותלוכיב םלועמו זאמ ןומטהיה ידוהיה םעה לש וחוכ ךא ,הלודגה לארשי
.עגרה םע רשפתהלו


.לארשי ץראמ קלח לע רותיו לכמ ערקנ יבל .באוכה רותיווה עגר ,הרשפה עגר עיגה התע
לכב קיזחהל ,םולשל ברסל ךישמהל לכונ ,םחליהל ךישמהל לכונ .תרחא תורשפא שי ןכא
תא םירבוקה תובא דוע ,תומילא לש בוביס דוע ?זא המ לבא ,רתוול אלו תדדובמ תולחנתה
לומ ,םינויד ןחלוש ותוא ?הזה רעצה לכ ירחא המו .םחנלמ ערקנ בלהש תוהמא דוע ,םהינב
.הבושתה התוא םע קוידבו תולאשה ןתוא םע ,יטפמיס אל בייוא ותוא


:תודוסי השולשמ תבכרומ היהת ,םלועל ןתינש הבושתה
לארשי ןוחטיב -
לארשי תודחא -
לארשי תשרומ -

היחה תיטרקומדו תידוהי הנידמכ לארשי תנידמ תא החיטבמה הדיחיה הבושתה איהו
.הינכש םעו המצע םע םולשב


לש ןורקיעה רמשיי יכ חיטבהל ונילע ,תידוהיה המשנה רמשת לארשי תנידמלש חיטבהל ידכ
חטשל םיאניתשלפ לש הבישה תוכז תא בצמ םושב לבקל לכונ אל ןכל .קצומ ידוהי בור
ךכו ,ןתיא קוצכ לארשי םע דמוע הז ןיינעב .ונשפנב אוה הז יעמשמ דח בוריס .לארשי תנידמ
.היהי

סחיה תא דבכל םיבייח ונא ,תאז םע .ידוהיה םעה רובע רתויב שודקה םוקמה איה םילשורי
םהילע רותיווש םישודקה תומוקמה םהמ ונמצע םע ררבל ונילע .הילא תורחא תותד לש
הז ןכא םא ,עיגהל תנמ לע תושעל לכונש םירותיווה םהמו ,ונלש תידויהיה תוהזה תא רערעי
ידוהי גיהנמ םוש .תיבה רה אוה ידוהיה םעה לש תוהזה דקומ .ךוסכסה לש ופוסל ,ירשפא
תא ריבעמה ךמסמ םוש לע םותחא אל .ומויק שרושמ ידוהיה םעה תא קתנל יאשר אל
ריעה חרזמב תויאניתשלפה תונוכשהמ דרפינ םא קר .םיאניתשלפל תיבה רהב תונובירה
לע תרכומו רתוי תידוהי ,רתוי הלודג םילשורי תא חיטבנ ,הילא תוידוהיה תונוכשה תא ףרצנו
.םיחצנ חצנל ידוהיה םעה תריבכ ולוכ םלועה ידי


תיברמ תא זכרנ ןכל .תיטרקומד הנידמ ראשיהלו רחא םע לע חצנל טולשלו ךישמהל לכונ אל
תודדובמ תויולחנתה .לארשי תונוביר תחת םילודג םיבושי ישוגב םילחנתמהו תויולחנתהה
רוזא היהת ןדריה תעקב .באכה לכ םע ,ורסוי םילודגה םישוגה לע ןגהל ונתלוכיב תועגופה
ונחנא ,םיאניתשלפה ןיבל וניניב הרורבו תיזיפ הדרפה .לארשי לע םויא הווהת אלו ןוחטיב
הדרפהה .םדו האנש ,ךוכיח לש םינש רחאל השדח תואיצמ רשפאתש איה ,םש םהו - ןאכ
.ונלוכ לש םידליל חווט ךוראו יתימא ןוחטיבל חתפמה איה


ימצעל תושעל ידכ םכנומא תא יתשקיב אל ךא .ףוס םי תעירק איה וזכ הערכה לכ ,עדוי ינא
-לע םימעפל גזגזל בייח היהא וב םישקומ עורז הדשל סנכנ ינאש שארמ יתעדי .םילק םייח
אל התא ,המלש הנידמ לש לרוג ךיפתכ לע אשונ התאשכ לבא .םולשב ותוא חולצל תנמ
.חוכ יקחשמ קחשמ


לע תומולחהמ ןימיה תא דירוהל בייח יתייה .לאמש לשו ןימי לש תומולח רובשל ילעש יתעדי
הלאכ םיקזח תומולח ינששכ .בל תולאשמ לש םולשמ לאמשה תאו ,המלשה לארשי ץרא
.הבזכאו לוכסת ,סעכ לש שער .לודג שער םישוע םה הצרא םיחטומ


וליפאו סעכה תא ןיבמ ינא .רתוי בוט יתוא םיניבמ םתאש הווקמ ינא ןאכל דע םתעגה םא
ךפוה סעכהש ינפל עגר לבא .שינעהל ןוצרה תאו הבזכאה תא וליפא ןיבמ ינא ,ותוא לבקמ
יתישעש המ לכ .ונלש םידליה לע בושחנש יאדכ ,תועמדל תכפוה הבזכאהש ינפל עגר ,רעצל
.ונלוכ לש םידליל רתוי בוט דיתע ןעמל יתישע ,הלשממה שארכ ידיקפתב רקיעבו ,ייח לכ


לש רחמה רקיעב הז ,םכלש רחמה קר אל הז .הלאש ןמיס םע רחמה תא וריאשת לא
:םכל רמאל הצור ינא ןכל .ונלש םידליה


.םייחה יתבל אלו םייחל ליבותש ךרדב ךישמהל ונל ונת ,בל ונת ,די ונת ,ףתכ ונת

Forum: [Wahlen in Israel]

Werben in haGalil?
Ihre Anzeige hier!

Advertize in haGalil?
Your Ad here!

 

haGalil.com ist kostenlos! Trotzdem: haGalil kostet Geld!

Die bei haGalil onLine und den angeschlossenen Domains veröffentlichten Texte spiegeln Meinungen und Kenntnisstand der jeweiligen Autoren.
Sie geben nicht unbedingt die Meinung der Herausgeber bzw. der Gesamtredaktion wieder.
haGalil onLine

[Impressum]
Kontakt: hagalil@hagalil.com
haGalil - Postfach 900504 - D-81505 München

1995-2006 © haGalil onLine® bzw. den angeg. Rechteinhabern
Munich - Tel Aviv - All Rights Reserved