Paraschat haSchawua: Schmini

לפעמים, כאשר אני נוכח באירועים בחוגים דתיים, או כשאני רואה יהודים, בעיקר בישראל, בטכסים דתיים או בשעות תפילה, או בשמחות וכל כיוצא בזה, אני לא יכול להשתחרר מהרושם, שזה מזכיר לי התנהגות או התנהלות דומה בין שבטים עובדי אלילים. בעיקר אני מוצא דמיון בדרך ההתבטאות הרגשית, ההתלהבות, הריקודים, האקסטזה, ההשתלהבות, לפעמים מגיע ההתלהבות עד כדי טראנס, כלומר עד כדי איבוד החושים…

Mehr …

Paraschat haSchawua: waJikra

הפרשה שלנו עוסקת בעיקר בקורבנות. קורבנות שבני ישראל אמורים להקריב במקרים שונים. אחד מסוגי קורבנות אלה נקרא קורבן חטאת. זה אומר, שאם מישהו חטא בשגגה, בטעות, לא בכוונה, והוא מתחרט על עבירה שעבר שלא בכוונה, הוא יכול להביא קורבן ובזה יכופר לו. זו למעשה מין התנצלות על טעויות שבני אדם עושים…

Mehr …

Paraschat haSchawua: Tezawe

פרשה זו ממשיכה לפרט המון דברים טכניים ששייכים לנושא בניית המשכן ועבודת השם, על תלבושות הכהנים ועל הקורבנות ואין בה כמעט חלק סיפורי. המילים הראשונות בפרשה:
וְאַתָּה תְּצַוֶּה אֶת-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל …

Mehr …

Paraschat haSchawua: Trumah

פרשה זו עוסקת במבנה המישכן והכלים. אלה למעשה הוראות בארכיטקטורה, בתכנון ובבנייה. ולכן רוב הפרשנות המקראית של חז“ל בסיפרות המדרשית והאגדית עוסקת בסמליות ואף בגימטריה, על מנת להסביר, מה מסמלים לנו הפרטים הטכניים הרבים שמופיעים כאן. ננסה גם אנחנו ללכת בדרך זו…

Mehr …