Paraschat haSchawua: waJikra

הפרשה שלנו עוסקת בעיקר בקורבנות. קורבנות שבני ישראל אמורים להקריב במקרים שונים. אחד מסוגי קורבנות אלה נקרא קורבן חטאת. זה אומר, שאם מישהו חטא בשגגה, בטעות, לא בכוונה, והוא מתחרט על עבירה שעבר שלא בכוונה, הוא יכול להביא קורבן ובזה יכופר לו. זו למעשה מין התנצלות על טעויות שבני אדם עושים…

Mehr …

Paraschat haSchawua: Tezawe

פרשה זו ממשיכה לפרט המון דברים טכניים ששייכים לנושא בניית המשכן ועבודת השם, על תלבושות הכהנים ועל הקורבנות ואין בה כמעט חלק סיפורי. המילים הראשונות בפרשה:
וְאַתָּה תְּצַוֶּה אֶת-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל …

Mehr …

Paraschat haSchawua: Trumah

פרשה זו עוסקת במבנה המישכן והכלים. אלה למעשה הוראות בארכיטקטורה, בתכנון ובבנייה. ולכן רוב הפרשנות המקראית של חז“ל בסיפרות המדרשית והאגדית עוסקת בסמליות ואף בגימטריה, על מנת להסביר, מה מסמלים לנו הפרטים הטכניים הרבים שמופיעים כאן. ננסה גם אנחנו ללכת בדרך זו…

Mehr …

Paraschat haSchawua: Schmot

בספר בראשית דובר בעיקר על בריאת העולם ועל „בריאת“ עם ישראל, כלומר על התפתחות משפחה אחת שהיתה היסוד של עם ישראל. השבוע אנחנו מתחילים בחומש שמות, שעיקרו לדעתי יציאת עם ישראל ממצרים וגיבוש העם. השמות הלטיניים של הספרים האלה מבטאים יותר את התוכן שלהם. ספר בראשית נקרא גנסיס (Genesis) שפירושו „בריאה“ וספר שמות נקרא אקסודוס (Exodus), שפירושו „יציאה“…

Mehr …

Paraschat haSchawua: waJechi

עם פרשה זו מגיע חומש בראשית לסיומו ומגיעה גם פרשת האבות לסיומה. למעשה מה שמרתק במיוחד בתנ“ך ובעיקר בספר בראשית הוא סיפור האבות, כי בהתאם לסיפור זה נתייחס עם ישראל לאבות אלה ועל זה בנוייה האמונה בעם היהודי כעם בעל מוצא אחד…

Mehr …