hagalil.com
Spenden Sie mit PayPal - schnell, kostenlos und sicher!

Newsletter abonnieren
Koscher leben...
 
 

ספר קנה לך חבר


 

 

6

י"ד טבת תשנ"ח ראיתי בשו"ת דברי אהרן מארגנטינה כי בגלל הטעם הנ"ל יש לנו לצרף

מחללי שבתות למנין

Der Ablauf derWissenschaften spielt sich in einem הusserst dramatischen Prozess der Entstehung und des Untergangs wissenschaftlicher Hypothesen und Theorien ab.

)erhard Oeser im Buch Nichts ist schon dagewesen Piper Verlag Mnchen 1984(

 

השגת האלקות אצל העובדים הדבקים בה" בימינו לגמרי אחרת מאשר היה השגת העובדים

לפני ג" אלפים שנה

 

עיין רמב"ם ה" תשובה שהראב"ד כותב שגדולים וטובים ממנו השיגו את האלקות כענין גשמי

ממש

ועיין בהקדמת ספר ים של שלמה למהרש"ל מלובלין שכותב שהצדק אתו ר"ל עם הראב"ד

 

גם בימינו, אלה שנתדבקו בתורת הקבלה יש להם תבל ועולם אחרת לגמרי מאשר לאלה הלומדים בפשוט מה שכתוב בספרי התלמוד מעתיקיו ומפרשיו

עיין ספר ירים משה על הרמח"ל בעל מסילת ישרים ובהקדמת הרב אשלג על ספר עץ חיים

 

עיין שו"ת הרא"ש כלל נ"ו אות ט" שכתב תודה לאל ית" בעודני חי יש תורה בישראל לפסוק

על פי י"ג מדות שהתורה נדרשת בהן ולא יפסקו על פי מחשבת הלוגיקה הפילוסופית כי היא

טבעית והעמיקו שיחתה אמנם תורה שלנו היא אלקית למעלה מכל לוגיקה אנושית והתורה

והמדע הם צרות זה לזו ולא ישכנו במקום אחד עיי"ש

הובא גם בחי" הגהות טור אבן העזר סימן קי"ח שּמעתי זאת מפי מורי ורבי הּרה"צ ר" דוד

מושקוויץ ז"ל בישיבת אהל שמעון מערלוי בשנת תשכ"ה "בלמדינו" הל" טריפות ואז שאל

הבחור אהרן פרעסבורגר האם במקרה שאחרי ניתוח או רפואה אחרת הועבר סיבת הטריפות הכי יכשירו בעלי ההלכה את הבהמה

ואז צעק בקולי קולות כדרכו על פי הרא"ש הנ"ל שעל פי רפואה

המדעית אין תרופה תורתית לבהמה מכיון שהמדע הוא "צרה" אל התורה הקדושה שדיניה

נלמדים ונפסקים רק על פי שלש עשרה מדות שהתורה נדרשת בהם

 

 

 

 

 

פרק שני

הבאנו לעיל בשם החזון איש ז"ל כי אמונה היא מדה בתור נטיה דקה מעדינות הנפש

וכך הוא כותב גם באגרותיו אגרת צ"ו כי מדת האמונה ככל יתר המדות יתחלקו למדרגות כו"

זאת היתה הכרתו של החזון אי"ש ז"ל כי מושרש בטבע האדם בין שאר מדותיו ותגובותיו

על הבריאה שמסביבו מדת האמונה שהיא Eigenschaft וצריך לזה נטיה Neigung דומה כמו

מי שיש לו נטיה להיות זמר ומשורר בתכונתו ומזג כוחותיו אז יש את האפשרות לפתח את כשרונו

על ידי תרגילים שונים ועל ידי בחינות ונסיונות שונות (ואלהים נסה אתץ אברהם) להכשיר

לתקן ולשכלל לחזק ליפות ולחסן את כוחו בשיר וזמר ולנצל את כל האפשרויות להוציא מכח

אל הפועל את כל מה שטמון בחובו במסתרים

אך מי שלא נמצא בתכונתו נטיה וכח לשורר אז אצלו לא יועילו המורים הכי טובים וכל

מיני התחבולות כיון שלא טמונה בו אוצר מדה זאת אין מה להוציא ממנו מכח אל הפועל

 

כמו כן הוא במדת האמונה שמי שיש לו נטיה לזה בתכונת עדינות נפשו אז יש תקוה שיתפתח

הכשרון הזה הטמון בו ויקבל צורה שיש בו ממש : אמונה חושית שיהיה ביכלתו לצייר לפני

עיניו כאילו היה ממש erfassbar בחמשת החושים (ראיה שמיעה ריח טעם ומישוש) שכח

ההווה המהווה והמחדש בכל רגע תבל ומלאה , הוא מצווה אותו חוקי חיים על פני האדמה

ושהוא שומע תפלתו ועונה אותו

7

אבל מי שחסר לו בכחו הפנימי הנטיה לאמונה כזאת אז לא יועילו לו כל ההוכחות, הווכוחים

,הראיות והמופתים החותכים ("אפילו אם יכניסו אותו לארון הקדש ג"כ לא יועיל" פתגם זה

היה מרגלא בפומיה של מו"ר הר" אשר ישעיה ב"ר נפתלי טיפנברוננר ז"ל על מי שלא אחז

בלימוד) כי מדה זו היא ממש ההיפך של הידיעה שהרי היא נטיה דקה מעדינות הנפש

בבחינת איתערותא דלתתא פתחו לי פתח כקופא דמחתא ואני אפתח לכם כפתחו של אולם

 

אם כן שוב אנו מגיעים לנקודה שנגע החתם סופר ז"ל בשו"ת או"ח קצ"ז לגבי החסידות

שאי אפשר לעשות עדה שלימה כולם יתחסדו במנהג אחד לכולם עיי"ש והבנתי בזה היא

שהרי כשם שאין פרצופיהם דומין זה לזה כך דיעותיהם דהיינו מדותיהם אינם תואמים

וכל אחד נטיונותיו הולכים אחר תכונת מזג טבעו ומקום ואופן גידולו אם כן כמו כן אין

לחכות ולקוות מעדה שלימה שיהיה לכולם נטיה לאמונה אלוקיית "בכח מהוה תבל ומלאה"

ומה גם להכתיב לכולם זאת המדה שיכניסו אותה בלבם ושיקנו אותה קנין הנפש בין אוצר

מדותיהם

ולפי הכרה זאת לא שייך לדבר ממושג מצוות אמונה. ואולי כוונת החינוך הוא שם מושאל

 

(ועיין שוב בהקדמת הרב אשלג על עץ חיים לר" חיים וויטאל שהוא עושה כתות מעין החלוקה

של דומם צומח חי מדבר : המון העם, הגבורים ,העשירים! והחכמים)

 

אור לט" אלול תש"ל לפ"ק היה הרה"ג ר" שלום ברנדר ר"מ דישיבת בעלזא לשעבר , בבעלזער

שטיבל באנטווערפען ועשו לכבודו "קאווע" ואמר כמה מעשיות ותורות ובנוגע לענינינו

סיפרשפעם בא איש אחד אל ר"שלום מבעלזא זי"ע לשאול עצה לאמונה ואמר לו שרואים

מה שהצדיקים פועלים בתפלתם ועושים ישועות

ובנו ה"ה ר" יהושע|לע זי"ע אמר על זה שאת זה עונים למי שמבקש עצה . אמנם זאת למודעי

כי מצוות אמונה הוא אחד ממצוות התורה (ועיין ספר המצוות להרמב"ם ונושאי כליו שבעל הלכות

גדולות חולק ולדעתו אין למנות אמונה בין תרי"ג מצוות התורה, שגם הוא הבין את האמונה

בתור מדה בכוחות הנפש כהגדרת החזון אי"ש הנ"ל)

והרי במצוות יש בהם בחירה חופשית ואם יהודי רוצה, ובוחר בטוב אז הוא מאמין בבורא

כל העולמות ובהשגחתו הפרטית בלי הפסק כלל וכלל

ועוד סיפר הנ"ל שפעם אמר ר"י שאבא (החתם סופר ) אמר שמי שעדיין לא הגיע לבן ארבעים אין לו

ללמוד את המורה נבוכים ענה ר"י כן?! כך אמר אבא שלכם? אנו אומרים שאפילו יחיה האדם

כימי מתושלח אין לו ללמוד ספר זה שלא נכתב רק לנבוכים באמונה ואנו אין אנו נבוכים

 

וסיפר עוד שפעם הזכיר איזה אברך לר" יהושע את ספר הנ"ל ואמר לו שמצוות התורה הם כנגד

גידי ואיברי האדם , ומצוות אמונה הוא כנגד הריאה ומי שיש לו איזה נקב משהוא בריאה הרי

הוא טריפה, ומי שלומד מורה הרי הוא נבוך באמונה, אם כן יש לו על כל פנים איזה נקב משהוא

בריאה , ולא ארכו הימים ופלוני נחלה במחלת ריאה וחיים שבק לכל ישראל לא עלינו.

אור יום ב" ג מרחשוון תשנ"ח הי פה ווינא דרשן בעל תשובה מאירגון ערכים

(אגב : ההרצאה היתה בביהמ"ד אגודהטעמפעלג·אחרי שביום א" אחה"צ דרש במזרחי באולם

שהיו בו אנשים ונשים בנפרד אבל בלא מחיצה וכאן התחילו לסדר עם מחיצה . בכל זאת

כשנודע זה להרב גרינפעלד על ידי אשתו אז התנפל לתוך האולם והתחיל לצעוק ככרוכיא

קנאי מטורף באומרו שכאן זה לא מזרחי , והוא לאמרשה לעשות פרצה....... אז הנשיא

של המזרחי פרופ. גרינבערגער נעלב ותיכף ומיד עזב את המקום ואח"כ נכנסו הגברים

למטה בביהכ"נ ונשים למעלה)

הדרשן התחיל עם דברי החזון איש הנ"ל באמונה ובטחון ופירשו לפי דרגת השכלתו כי אמונה

היא צמאון האדם לחקור ולדעת את האמת המציאותי של העולם תבל ומלאה . לכן כשהאדם 1)שעתו שעת השקט 2) חופשי מרעבון תאווני אז הנטיה הדקה מעדינות הנפש מתגברת בו

ובאה לידי התגלות ואז האדם יודע באמת בהכרה מליאה את הבורא כל העולמים יתברך שמו

 

הדגיש כי לפי דברי החזון איש אמונה היא לא רק תחליף אל הידיעה אלא היא דווקא ידיעה

ברורה אמנם הידיעה הזאת מתגלה דווקא רקבשעה ששעתו שעת השקט ואין עליו הכבדת

עבודה של פרעה שאמר תכבד העבודה על האנשים ואל ישעו בדברי שקר

אלא ההיפך השקר שפרעה התכוון איליו היא האמונה השלימה שלנו שזוכים לה דווקא בשעת השקט וגם דווקא כשאנו חופשים מרעוון תאווני

 

8

נמצא בחינה א) של האמונה עצם העובדה שיש בבני אדם מדה זו להתאוות אל האמונה

כמו שאמר דוד המלך ע"ה נכספה וגם כלתה נפשי ... כאיל תערוג על אפיקי מים כן נפשי

תערוג איליך אלקים

והכמיהה להבין ולדעת שהיא בעצם הבחינה השניה שיש לו להאמין עם ידיעה

 

והבחינה השלישית : האמונה היא נאמנותו של הבורא ית לקיים את הבטחותיו שהוא אל

אמונה ואין עוול ועל זה היה אמונתו של אברהם אבינו והאמין בה" שיקיים את

הבטחתו לתת את ארץ ישראל לזרעו

אח"כ האריך הדרשן לעשות השוואות בין אמונת הנוצרים והאיסלם בטכניקה של יצירת הדת

ואח"כ שמירתו והפצתו בניגוד לדת משה שהושתת על עדותם של מיליוני העומדים במעמד

הר סיני שהם מבחר כל העדים (כמו שהבאתי לעיל בשם הרמב"ם,הכוזרי, החינוך וס" הברית)

והם חתמו על זה (את זה חזר והדגיש כמ"פ)

ונגע גם בשאלת השואה שבו נהרגו יונקי שדים נקיים חפים מכל פשע טהורים וקדושים

ואמר שכבר נשאלה שאלה זו בתורה באומרו פ" האזינו "מחוץ תשכל חרב ומחדרים אימה

גם בחור גם בתולה יונק עם איש שיבה ... אני אמית ואחיה ... ז"א שכל החיים הוא רק עם הבורא ית

הנאמן לקיים הבטחתו

וחזר עוד פעם לאמור כי האמונה בבורא העולם על היותו וישותו היא ידיעה ברורה לא רק

אמונה (כלשון הרמב"ם פ"א ה" דיעות יסוד ... לידע שיש שם...) אמנם האמונה שלנו

היא רק על נאמנות האל ית" לקיים את דברו

היתה לי שמחת הנפש אין סופית לראות שגם אחרים עסקו בניתוח דברי החזון איש

 

 

פרק שלישי

 

באמת היה מקום לבחון דרגת אמונת מנהיגים רוחניים , רבנים, אדמורים, ראשי ישיבות,

מגידי שיעורים,משגיחים, מורים, מגידים, ומלמדים, שהרי בקל אפשר לשער ולתאר לעצמינו

: כמו שאין פרצופיהם שווים כך אין דיעותיהם תואמים , בפרט בדורינו שיש כל כך הרבה

כיוונים בהשקפות ודיעות , ומינים ממינים שונים של מטיפים, שכפועל יוצא בוודאי אין

דיעותיו של מנהיג רוחני מישיבת באר יעקב (שבשנת תשמ"ד סגר דלתותיו) - כהשקפתו של

כזה בישיבת בריסק

א) שהראשון יודע הרבה מעולם המואר על ידי לימודיו כסדודנט בגרמניה, אם כן יש להניח

ש-לכמותו ברור לו המציאות הריאלי של העולם והוא מנסה לקלוע , לשלב, לקשר ולפשר

בין הישגי המדע האמפירי המודרני לבין המסורת, כאשר רצו כזאת בימי הראשונים לדוגמא

הרמב"ם וחבריו לדעה , וכמו שרצה כן הר" ישראל בתשובות הרא"ש כלל נ"ה שהזכרתי לעיל

והתפארת ישראל באור החיים שלו בעניני המאובנים וּעוד עד דורינו...

 

 

ב) כנגדו מנהיג הרוחני אשר אין לו יד במדע החדש הולך לפי תומו בהסברת עומק ה"פשט"

הנראה רק על ידי ההתבוננות במילים הכתובים על ספרי המסורת הישנה בלי ה"רקחות

והטבחות" של מדע האמפירי

 

יש לבחון ולציין כי רבנים ואבדי"ם לּ"בעלי בתים"

לא מדברים להם מיסודות האמונה ועיקריה

, לבד יחידים מהם . ולמה זה כך ?

יש לנו להניח כי שני סוגים - יותר נכון ומדויק- כתות של רבנים פועלים בהקשר זה מכח

מניעים שונים

הכתה הא) כהנ"ל לא מדבר משלש עשרה העיקרים בתור יסודות האמונה , בגלל שהוא העמיק

בה ושינה בה להתאימה קצת אל הישגי המדע האמפירי

למשל את תחלת התורה ה-Genesis הוא מפרש כדרך שפירשו התפארת ישראל באור החיים שלו

עיין שם, ומכיון שסתם בעלי בתים לא הורגלו עדיין במהלך מחשבה כזאת - על כן אף

הוא לא לוקח על עצמו מצב של קושיים ליכנס בעובי הקורה של המרדע כמהפכן ריוולוציונרי-

שהרי מה לו ולצרה הזאת , הלא פרנסתו בטוחה לו מאת הקהל בצורתו זאת ורק בזאת

מעין מה שכתב בתרומת הדשן סימן רע"ו דלא מחיבינן לקפח פרנסתינו בשביל הנידוי עיי"ש.

 

ועיין ספר ציצת נובל צבי לר" יעקב ששפורטש מהמבורג שכותב מגמה מעין הנ"ל על המנעות

הביקורת של הרבה רבנים על כת שבתי צבי

 

וכת הב" המחזיק במסורת ומוסר נפשו על קוצו של יו"ד , שממנו אנו מקווים, מצפים ומחכים

שלא ירתע לפרסם ברבים את כל מה שכתוב על ספרי הראשונים פשוטו כמשמעו כמו שעשו

רבני הונגריה בעת ההתבדלות מן הריפורמים הניאולוגים

אבל להפתעתינו גם הוא משים יד לפה . ולמה ? מדוע הוא בושש ומתאחר ןמהסס להודיע

דיעה ברורה השקפת עולם נכונה טהורה וקדושה וישרה?

האם אין זה בגלל שגם הוא בא לידי הכרה ויודע כבר : כי רוח חדש תקיף של הכרת המדע

האמפירית החדש נושבת גם לבית בעלי בתים שלו .....

על כן אין בכוחו "להתגרות בהשטן " ולשנות להם את יסודות האמונה המבוססות על י"ג העיקרים

כי אז הוא יהיה לגיחוך ולחוכא ואיטלולא בעיני קצתם . ובהזכרו מזה הוא נחבא אל הכלים

ובורח למדברות לנקיקי הסלעים בנקרת הצור .

 

רק מקצת אדמו"רים וראשי ישיבות שמשלים את עצמם שנתיניהם ותלמידיהם אינם יודעים

מאומה מהישגי המדע, הם יכולים להטיף להם להסרים אל משמעתם והמשועבדים לציותם

כל עניני המסורת בלי שום שינוי מימי עולם ושנים קדמוניות .

ובאמת כיון שרוב המצייתים הם צעירים שיש להם זיקה ושיעבוד של הדרגות שונות אל

המנהיג ההוא ובמצב כזו הרי יש כח להשפיע השקפות אפילו נגד ראיית עינים חושית וברורה

בבחינת הטפה של Suggestion מה שבסופו של דבר יתרשם וישתרשPrהgung ויתקיים אמונה

זאת בבחינת חנוך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה

הגם שאחר כך כשיגדל יהיה ברור אצלו או לכל הפחות ספק ייולד לו שאין כל מה שלימדו אותו

בנערותו נכון , אבל כיון שבעת ההיא כבר הוא מקושר ומסובך בחברה ההוא: כל ההוכחות

והבירורים לא יכולים להמיטו מדרכו על פיו חונך , על כן הוא מנסה בכל כוחו לעשות

Autosuggestion למען להסיר ממחשבתו את ספיקותיו ו"הרהוריו הרעים" אשר "יצר הרע" מעלה

אותן על מוחו ולבו, שלמעשה עלו ברעיוניו הטבעיים נגד "דרכו עליו חונך" , שבאם לא יעשה

כך , א ז יכניס חייו לבחינת תוחלת ממושכה שהיא בסופו של דבר מביאה מחלת לב

 

אמנם במקרים נדירים מאד, מתחזקת כוחו של הפרט ובהזדמן לפניו הזדמנות המאפשרת

לפרוץ לו גדר לתכלית דרך רחבה ונוחה שבו יוכל לנער מעל שכמו כל תלות וגורם שיעבודי

לחברה שרוחו ונפשו מתנגדים אליהם, או אז יהיה זאת לישועתו ממבוכתו הנפשי הגורמת לו גם חולשא גןפני בגדר הפרעה פסיכוזומטי

 

עוד הפעם נשנן לעצמינו את היסוד הנ"ל שאם השפיעו על נער מסוים, השקפת עולם מסוימת בשעה שהוא היה מוכן לקבלה : הכנה נפשית הבאה מחמת זיקה על ידי שיעבוד, אז גם כי יזקין לא

יסור ממנה , הגם שאח"כ כשיגדל, יהיה ברור אצלו,על כל פנים ספק יוולד לו שאין כל מה

שלימדו אותו בנערותו נכון כפשוטו , אבל בגלל שבעת ההוא כבר הוא מקושר ומסובך

בחברה ההוא , על כן: אין כל ההוכחות והבירורים יכולים להמיטו מדרכו על פיו חונך וכו"....

 

אמנם לפי ההכרה החדשה של ה-Ethologie יש ענין של Prהgung זאת אומרת זיקה שנוצרה על ידי "חותמת שקועה" בעת הנכונות לקבלה שהיא חותמת בלתי נמחקת , בגלל שהיא חקוקה

במנגנון של מרכז העצבים. ועם זאת יש לנו גם את מה שכתוב בספר אגרא דכלא להרה"צּ

צּבי הירש מדינוב זי"ע פרשת פנחס (הובא בהקדמה לדרכי תשובה ה"נדה מהמנחת אלעזר)

על ענין רבו הראשון של האדם שהשפעתו והדביקות בו הוא נצחי מעין זאת הבחינה היא גם היסוד שאין האשה כורתת ברית אלא עם מי שעשאה כלי כמשא"ח ז"ל

 

גדר עומק מדע של ה-Ethologie פירושו לפי הבנתי הוא התיאור של דרכי התגובה של בעלי החיים

אל העולם , וההתבוננות המדעית והמחקר האמפירי בענפיו , בשוויון ובהבדל שיש בתגובות

אלו בין שאר בעלי החיים והאדם, בלע"זVergleichende-Verhaltensforschung

עיין שמנה פרקים להרמב"ם פרק ראשון שמבדיל בין נפשות מיני בעלי החיים!

 

מבדילים בין תגובות מלידה לבין תגובות הנלמדות. אני מוצא כבר שורש בדברי חכז"ל על בעיה זו

במס" נדה ל"א אמרו שהילד במעי אמו מלמדין אתו את כל התורה כולה ובא מלאך וסוטרו על פיו

אבל אח"כ על ידי לימודו מחדש הוא מוציא מכח אל הפועל את אשר כבר למד במעי אמו ששם

כבר נרשם בתאי מוחו כל התורה כולה . התורה הרי היא דרכי הנהגת חיים , והתגובה

הנכונה על תבל ומלאה .

חכז"ל הודיעו לנו בזה שהילד כבר במעי אמו : על ה-Chromosomen/Genen רשומים בהם

רשימא בלתי נמחקת "כל התורה כולה בכח" שבוודאי כולל בתוכו גם את כח הדיבור שעל ידו

נבדל הוא משאר בעלי החיים והנו בדרגת "מדבר" ואמנם עם הספר נולד עם הספר תורה

בכח פוטנציאלי עין ספר הברית לר" פנחס אליהו מווילנא שיש דרגות דומם צומח חי , מדבר ואיש

הישראלי

כאן נזכרתי דרך אגב מן הגמרא מס" גיטין ס"ז שחכז"ל מודיעים לנו נחיצותו של סדר סיסתמטי

ומתודולוגי עיין רש"י שם בטוב טעם על סידור אוצר של הלימודים . זהו עבדתו העיקרי

של מדען לייצר סדר נכון בין הידיעות הרבות בין שהם מלידה או על ידי לימוד .וכתוצאה מן

עבודת הסידור באים הרבה ענינים נעלמים אל הפיענוח ודברים חבוים לידי גילוי.

 

הכלל הוא כי מהפכה ושינוי בדרך החיים היא בבחינת לידה שקודמים לה יסורים , חבלי לידה

ו"חיל כיולדה" ואח"כ דחיית הוולד לחוץ דורשת כוחות מעל טבעיים ותנאים רבים שמבחוץ וסעד

המיילדת ושלא נשכח מן העיקר שהוא ההתפתחות האיטית מזמן ההזרעה והתחלקות תאי

הביצה עד גמר הוולד וכמו שהזהיר משה את ישראל : "פן יש בכם שרש פורה ראש ולענה "

שהוא משתרש בעמקי הנפש אותו דבר גם כן: מהפכה איננה דבר המתחדשת לבקרים

בפתע פתאום אך היא מתחלת על ידי שינוי קטנטן מיקרוסקופי בשורש הפנימי ה-Gene

שזה מתפתחת על פי חוקי ה- Evolution והוא "פורה" על ידי התחלקות התאים עד התחזקותו

והתחסנותו היציבה למצב שבכוחו לצאת לאוויר העולם בהתגלות בריש גלי ויוכל להגן על

עצמו ולהשפיע גם על אחרים שיצטרפו אתו ואז מידי יום ביומו הוא מוסיף ומתחסן

ומתבצר ומקבל בטחון עצמי מה שיותר נחוץ לו מאשר כוחו הפיזי ואז הוא יעמוד בקרב

בפני החזית הקדמי מול האויב הפרוע הרוצה לבלעו חי , ונהפוך הוא, אשר ישלוט הוא בשונאיו

שהרי השונא לא היה מספיק בעירנות ולא היה לו שכל מואר וישר להכיר בו בהיותו רק שרש

רך וקטנטן שאז עדיין היה יכול לעקור אותו לפני צמיחתו.

 

והפירוש של פן יש "בכם" הכוונה, שהוא מכם ומתפרנס משלכם והוא יונק מחלב שדים שלכם

ואוכל את יגיע כפיכם ועל ידי זה הוא באמת משועבד לכם , ועל כן הוא באמת לא מגלה מצפוני

לבבו "קלונו" בפרהסיא עד התחזק גבורתו . אבל אז! הוא יקום כגבור וכארי יתנשא ויתרומם

ויתנער התנערות שמשון הגבור וינער את עול שיעבודכם ותלותו בכם ואז יפתח את שערי

רצונו, ופתחי לבו כסוס הנהר יפער אחרי שהיו זמן ארוך סגורים ונעולים בבריחי ברזל

ומנעולי פלדה ואז יכריז "כי בשרירות לבי אלך למען ספות הרוה את הצמאה" שהרי

בהיותו צמא ורעב ופרנסתו היתה תלויה בחברה המיושנת הריאקציונרית .......... אז

לא היה מעיז לגלות מצפוני לבו גם מלבא לפומא דיליה רק בעמקי הלב בנקודה הפנימית

היתה הגחלת עמומה וטמונה כשעוצרת ואוצרת בקרבה כוחות אין סופיים המוכנים להתפרץ

בהתפוצצות נוקליארית כי זה טבעו של עולם במדע הפיזיקה אחרי לחץ בא הכוח ההיפכי

כמו כן אחרי שיעבוד הצעיר,בהשתחררו מזה על ידי עמידה על רגליו הוא,בהתעצמאותו והיותו

רוה ושבע , אז גחלים לוחשות מוקדות תעתועים ונתוסף על העמומה שלהבת ההולכת

ומתלהבת לאור נוקליארי................

 

 

ובאמת אני משוכנע כי הרבנים, ראשי ישיבות והאדמו"רים רואים את המצב הזאת בחוש

אבל גם ברור אצלם חוסר אונם וכוחם נגד זאת הבעיה שהיא כפצצת זמנית

על כן באו לידי מסקנה שהם נסוגו אחורה ואין ברצונם לתקן את כל העולם במלכות שדי

רק שימת הדגש שלהם הוא בעיקר על הקומץ הקטן שמסביבם להחזיק אותם אצל הנהגת

חיים מסודרת לפי רוחם, במסגרת סגורה שאין בו הרבה אפשרות לראות את המציאות

של העולם הריאלי. פן יראה בעיניו ולבבו יבין ושב ורפא לו.

 

יש עלינו להרבות לאסוף ולהביא פרטים ומשלים מן השימוש שיבהירו לנו את ההנחות

התיאוריטיות שהם נראים בהשקפה ראשונה לשליליות.

 

 

 

 

 Fragen an die Rebbezin...
Jüdische Weisheit
haGalil.com ist kostenlos! Trotzdem: haGalil kostet Geld!

Die bei haGalil onLine und den angeschlossenen Domains veröffentlichten Texte spiegeln Meinungen und Kenntnisstand der jeweiligen Autoren.
Sie geben nicht unbedingt die Meinung der Herausgeber bzw. der Gesamtredaktion wieder.
haGalil onLine

[Impressum]
Kontakt: hagalil@hagalil.com
haGalil - Postfach 900504 - D-81505 München

1995-2014... © haGalil onLine® bzw. den angeg. Rechteinhabern
Munich - Tel Aviv - All Rights Reserved
ehem. IDPS, Kirjath haJowel