hagalil.com
Spenden Sie mit PayPal - schnell, kostenlos und sicher!

Newsletter abonnieren
Koscher leben...
 
 

ספר קנה לך חבר

פרק 2

התוכנית והקונצפט של העבודה, הם התבוננות כפי הישג ידי הכבול בגבול הישיבות הרבים בנושאים כדלהלן:

א) התפתחות והשתלשלות הדת היהודי-ישראלי , התיחסות העם אל הדת , חיי היהודים בכללם וקצת פרטיהם

ב) חקירות מחשבות והשקפות בדת ובחיים השימושיים כמו הסוגיא של ההלכה בידועה שעשיו שונא ליעקב הנקרא בלע"ז בעיית היהודים Judenfrageשהיא באמת עומדת על הפרק מיום היות ישראל לגוי ובעיקר מימי גלות בבל ובית שני בימי היוונים בגלל התנגדות היהודים להתייון ולהטמע בין הגוים והתרבות שלהם
אמנם מסוף המאה התשע עשרה התחזק שנאת היהודים דווקא מכח סיבה הפוכה שבעצם
נגרמה על ידי המהפכה הצרפתית ומתן זכות אזרחות ליהודים שמהרו לקחת את ההזדמנות והתחוללה התבוללות פתאומית של המוני היהודים אשר למעשה לא יכלו להתמזג מיזוג הומוגיני בעמי האריער אשר הם הקיאו אותם במחנות ההשמדה ל"ע

ג) בנוסף לזה יש לי תוכנית להראות מראה מקןמות לגילויי המדע האמפירית בכתבי התנ"ך ומפרשיו ולנתח גישת התלמוד לגילויים אלה ובעיותיהם כביכול.

פרק 3

אמרו בזהר הקדש וירא סימן קנ"ג על הפסוק נודע בשערים בעלה בעלה דא קדב"ה דאיהו איתידע ואיתדבק , לפום מה דמשער בליביה. כל חד כמה דיכיל לאדבקא ברוחא דחכמתא ולפום מה דמשער בליביה הכי איתידע בליביה ובגיני כך נודע בשערים באינון שערים אבל דאיתידע כדקא יאות לא הוה מאן דיכיל לאדבקא ולמנדע ליה עכ"ל ועיין ספר כתנות אור לבעל פנים מאירות פרשת האזינו על הפסוק יזבחו לשדים לא אלוה אלהים לא ידעום לא שערום אבותיכם על פי הנ"ל דהיינו שבתוך מסגרת עבודת הקל האחד ומיוחד יתברך שמו יש השערות ושיעורים לאין קץ דהרי כשם שאין פרצופיהם שוות כך אין דיעותיהם שוות אבל עבודת האלילים לא אלוה, זה לא שערום זאת אומרת לא היה בתוך השערותיהם של אף אחד מאבותינו ומסיים כי הוא דבר נפלא והוא אמת לאמיתה של תורה

הבאתי הנ"ל להודיע כי מודע הנני שהרבה לא יבינו ולא ישכילו וממילא לא יסכימו לכל דברי מרגלא בפומיה דמו"ר ר" אשר נוסבוים ז"ל תשכ"ב -כ"ד 1962-64שכל אחד ואחד יש לו חלק מסויים ומיוחד בתורה ובמדע לפי שרש נשמתו , כשרונו ,השגתו, הכנתו, קורות השתלשלות התפתחותו הפרטי , מזלו ויגיעתו וכו"

והרב משה טיקוצינסקי ז"ל המשגיח דסלובודקה היה רגיל לומר שמי שלא רושם ומודיע לאחרים את חידושי תורתו אז הוא בגדר נביא הכובש נבואתו  

אמר ר" אשר ז"ל שיש לאדם את הכח להשפיע על זולתו על ידי התנהגותו בבחינת ממני יראו וכן יעשו למשל בעבודה שבלב זו תפלה כשאחד מרים קולו בהתלהבות ובניב שפתיים צלולה וברורה,בקול נעים ומעורר בכי או התרגשות אז הוא מפעיל גם את חביריו אתו שיתעוררו גם הם כמותו וגם שיוסיפו על ההתלהבות וזה פירש הפסוק תהלת ה" ידבר פי ויברך כל בשר שם קדשו לעולם וועד דהיינו שעל ידי שתהלת ה" ידבר פי בהתלהבות על ידי זה יברך כל בשר את שם קדשו לעולם ועד.

פרק 4-5Fragen an die Rebbezin...
Jüdische Weisheit
haGalil.com ist kostenlos! Trotzdem: haGalil kostet Geld!

Die bei haGalil onLine und den angeschlossenen Domains veröffentlichten Texte spiegeln Meinungen und Kenntnisstand der jeweiligen Autoren.
Sie geben nicht unbedingt die Meinung der Herausgeber bzw. der Gesamtredaktion wieder.
haGalil onLine

[Impressum]
Kontakt: hagalil@hagalil.com
haGalil - Postfach 900504 - D-81505 München

1995-2014... © haGalil onLine® bzw. den angeg. Rechteinhabern
Munich - Tel Aviv - All Rights Reserved
ehem. IDPS, Kirjath haJowel