Paraschat haSchawua: Tezawe

סיפור יציאת מצרים, הוא סיפור אדיר, שאפילו באומות העולם חוזרים ולומדים אותו, משתמשים בו כדוגמה מופתית במקרים שונים ואפילו חיברו עליו שירים שהפכו ללהיטים…

פרשת השבוע בחוג המשפחה: תצוה

גם אנחנו גאים ביותר על ההתרחשויות הניסיות, בין אם היו במציאות, בין אם הן משל, מכל מקום הם גאלו אותנו מעבדות לחרות, ויצרו את עמנו.

מאידך אנחנו יודעים, שהאנטישמים בכל הדורות מצאו דרכים שונות ומשונות להכפיש את ישראל, להעליל עליו עלילות ולגרום לשינאת חינם שהביאה עלינו לא אחת לאסונות גדולים ביותר.

אחד האנטישמים הראשונים בתולדות עמנו היה ללא ספק המן האגגי. כידוע שלח בשם המלך אחשוורוש מכתבים לכל ארצות מלכותו להשמיד את היהודים. כנראה שהיה צורך לעורר שינאה כלפי היהודים – כך העריכו חז“ל – ולכן שמו בפיו, או נכון יותר באיגרת פַּתְשֶׁגֶן הַכְּתָב, נימוקים אלה ואחרים.

חכמינו הראו לנו טכניקה פשוטה ביותר, כיצד ניתן להפוך עניינים מקצה לקצה. ומאחר שהפרשה שלנו היא ערב-פורים, נצטט להלן מתוך המידרש (אסתר רבה פרשה ז):

„שלום לכם עד אין חקר. ידוע לכם שאדם אחד יש בינינו, מזרע המלוכה הוא ומזרעו של עמלק ומגדולי הדור הוא והמן שמו. וזה דברו. עם אחד יש בינינו, נבזה מכל העמים, חפצים ברעתנו וקללת המלך שגורה בפיהם ומהו קללה שמקללין אותנו (תהלים י) ה‘ מלך עולם ועד אבדו גוים מארצו, ועוד אומרים (תהלים קמט) לעשות נקמה בגוים תוכחות בלאומים. וכופרים במי שעשה להם טובה. בואו וראו מאותו מסכן פרעה מה עשו לו. כשירדו למצרים קבלם בסבר פנים יפות והושיבם במיטב הארץ וזן אותן בשני רעבון והאכילם כל טוב שבארצו, בכל זאת לא היה יכול להם ולא עוד אלא שבאו בעלילה ואמרו לו (שמות ה‘) לזבוח לאלהינו נלך דרך שלשת ימים אח“כ נשוב, אם רצונך השאילנו כלי כסף וכלי זהב ושמלות. והשאילום כספם וזהבם וכל הבגדים הטובים שלהם, וטענו כל אחד כמה חמורים שלהם, (שמות י“ב) וינצלו את מצרים וברחו להם. כיון ששמע פרעה שהיו בורחים הלך אחריהם להשיב את ממונו. מה עשו לו, היה עמהם אדם אחד ושמו משה בן עמרם ובכשפיו נטל מקל אחד ולחש עליו והכה בו את הים עד שחרב ונכנסו כולם ביבשה בתוך הים ועברו כולם. כיון שראה פרעה נכנס אחריהם להחזיר את ממונו, ואיני יודע במה דחפוהו בתוך הים, ונטבע הוא וכל חילו בים, ולא זכרו הטובה שעשה להם. ועוד מה עשו לעמלק אבי אבא, בשעה שבא עליהם למלחמה, שנאמר (שמות י“ז) ויבא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים. ומהיכן בא עמלק, א“ר כרוספדאי בשם ר‘ יוחנן שבא מאצל בלעם הרשע, שבא ליטול עצה ממנו, אמר לו ראה מה עשו אומה זו למצרים, שעשו להם כמה טובות. היאך אתה יועצני, אמר לו בלעם, לך ועשה עמהם מלחמה ואם אין אתה עושה עמהם מלחמה אין אתה יכול להם מפני שהן תלויין בזכותו של אברהם אביהם ואף אתה שהנך בן בנו של אברהם תלוי בזכותו של אברהם. מיד בא עליהם למלחמה. מה עשה אותו משה פרנס שלהם, היה לו תלמיד אחד יהושע בן נון שמו והיה אכזרי עד מאד ולא היה לו רחמים, אמר לו אותו משה (שמות י“ז) בחר לנו אנשים וצא הלחם בעמלק. איני יודע אותן אנשים שבחר אם בעלי כשפים הם או אם גבורי מלחמה, מה עשה אותו משה נטל מקל בידו וכיון שבא עליהם איני יודע מה לחש עליהם ורפו ידיהם ונפלו לפניהם (שמות י“ז) ויחלוש יהושע את עמלק ואת עמו לפי חרב. באו על סיחון ועוג גבורי ארצנו, שאין כל בריה היתה יכולה לעמוד בפניהם ואיני יודע במה הרגום. באו עליהם מלכי מדיין ואיני יודע במה הרגן. ועוד מה עשה תלמיד של אותו האיש משה הכניס את ישראל לארץ כנען ולא די שנטל את ארצם אלא שהרג מהם שלשים ואחד מלכים וחלק את ארצם לישראל ולא חמל עליהן ואותן שלא בקש להרוג היו לו לעבדים. באו עליהם סיסרא והמונו ואיני יודע מה עשו לו לנחל קישון שגרפם ושטפם והשליכם לים הגדול. והיה להם מלך ראשון שאול שמו והלך ונלחם בארץ אבי אבא עמלק והרג מהם מאה אלפים פרשים ביום אחד וגם לא חמל על איש ועל אשה ולא על עולל ויונק ואיני יודע במה הרגם, ועוד מה עשה לאגג זקני שחמלו עליו תחלה, לסוף בא אדם מהם ושמו שמואל חתכו ונתן בשרו מאכל לעוף השמים כדכתיב (שמואל א‘, ט“ו) וישסף שמואל את אגג. ואחר זאת היה להם מלך אחד דוד בן ישי שמו, והיה משחית ומכלה את כל הממלכות ולא היה חומל עליהם שנאמר (שמואל א‘, כ“ז) ואיש ואשה לא יחיה דוד, ועמד אחריו שלמה בנו ובנה להן לישראל בית אחד וקרא לו בית המקדש ואיני יודע מה היה להם בתוכו, כשבאין למלחמה נכנסין בתוכו ומכשפים בתוכו וכשהן יוצאים ממנו הורגים ומחריבים את העולם, ומרוב טובה שהיה להם מרדו באלהיהם ועוד שהזקין אותו אלוה שלהם, ובא נבוכדנצר ושרף אותו בית שלהם, והגלם מעל אדמתם והביאם בינינו, ועדיין לא שינו מעשיהם המכוערין, ואע“פ שהם בגלות בינינו מלעיגין אותנו, ואת אמונת אלהינו, ועכשיו הסכמנו כולנו לדעה אחת, והפלנו גורלות לאבדן מן העולם, ועכשיו כשיגיעו אליכם האגרות הללו תהיו מזומנים להשמיד להרוג את כל היהודים שביניכם מנער ועד זקן טף ונשים ביום אחד, ולא תשאירו מהם שריד ופליט.“

במקרה זה הסיפור אומנם מסתיים בנצחונם של היהודים, אבל לא תמיד היה לנו מזל כזה.

מאידך מראה לנו כתב-פלסתר-דמיוני זה, שדמגוגים, אשר יש מהם בכל עם ועם, תמיד יהיו מסוגלים להפוך עובדות ולעורר שינאה ותאוות רצח נגד מיעוטים או שכנים, להפוך אותם לאויבים ולהילחם בהם, כאשר זה משרת את מטרותיהם.

העיקר שיהיה פורים שמח ושבת שלום