רדהנה תווצה תא ולבק - 9-Sound
Kiblu et haZevveth hanehedar


today's sound / ra / click!!!

.זוא יבוק:ןחל ,לודגה ישיפ:םילימ
.םא גיבו בופיסוי ימר ,ןמרפ לג ,זוא יבוק:דוביע
,ןמרפ לג:סב הרטיג ,זוא יבוקו םא גיב:תונוכמ
. ינימי רימת:םיפות ,בופיסוי ימר:הרטיג

הגנ ימלואל םיאבה םיכורבו םכל בוט ברע יתוברו יתוריבג
ןמואי אלש והשמב תוזחל םידמוע םתא
םיעיגמ םתואםיאור ונחנא
םיסנכנ םה הנה
!!!רדהנה תווצה תא ולבק יתוברו יתוריבג

tipex10.jpg (4319 Byte)