םרוזה תכפישב - 7-ra-sound
beShifkhath haSorem


today's sound / ra / click!!!

.זוא יבוק:ןחלו םילימ
.םא גיבו בופיסוי ימר ,ןמרפ לג ,זוא יבוק:דוביע
,ןמרפ לג:ןירובמטו סב הרטיג ,זוא יבוקו םא גיב:תונוכמ
,ינימי רימת:םיפות ,זוא יבוק:הסיפרפ ןגרוא ,בופיסוי ימר:תורטיג
זוא יבוק:הריש ,םיכח תנסא:תולוק

םרוזה תכפישב
הנוכשב ונלצא
םיפלק יחיש ועמג
הנמדמו ץוב ימ
םישמושמ םירורפגו
רוא לש םיגתמל םירדוח
תוגרדמ רדח לכב
רוכיש קובקב בכוש
םרוזה תכפישב ונלצא
ןבל סיסרתב ונל וסיכ
תוחבשמה תואמסיס
ןרותה לקאשה םש תא
םרוזה תכפישב ונלצא
היריעה יחרפ לכ תא ורקע
הקיאזומ ובנג םגו
הצעומה ןיינבמ

יאני לכימ אובת דחא םויש ונל םיחיטבמו
יאדווב חמש הזה םלועה תא השעתו

םישמושמ םיקיטסמ שי
קפלדל תחתמ
הירגיס וביכ ץע לכ לעו
קחשנ לספסהו
םרוזה תכפישב
לגרודכה בורמ תמ אשדה
ןולחהמ םימעפלו
לבז לש תיקש םיקרוז
םרוזה תכפישב ונלצא
םיסנפה םיצפנתמ םוי ךות
קתקתמש ןועש ביבסו
םיניערגה םיחצפתמ
םרוזה תכפישב ונלצא
עובק ץוחב היולת הסיבכה
םינוי ןק תסרה םאו
עובש ךותב הנבי אוה
םיעבצה םיאב הנשב םעפו
ןוטב שוג לכ םיעבוצ
םידלי לש םיעבצב
לוגס ינשה דורו דחא
חמש היהיש ידכ
טלקמ לכ לע םירויצו
חרוא לכל ךויח םע
יאני לכימ אובת דחא םויש ונל םיחיטבמו
יאדווב חמש הזה םלועה תא השעתו

ךפושה תמריזב
הנוכשב ונלצא
םיפלק יחיש ועמג
הנמדמו ץוב ימ
ליגר תויהל רזוח לכה דימ
םרוזה תכפישב
םעפה דוע ואוביש דע
םקשל וטילחיו

tipex10.jpg (4319 Byte)