זוא יבוק :ןחלו םילימ
.םא גיבו בופיסוי ימר ,ןמרפ לג ,זוא יבוק :דוביע
,ןמרפ לג:סב הרטיג,זוא יבוקו םא גיב :תונוכמ
.זוא יבוק:הריש ,ינימי רימת:סגנוק, רמע לאירונ:דוע


טירפת

today's sound / ra / click!!!
תרבג 2ra-Sound

תרבג
תרדתסמ אל תא
טרס אל הז ופי
םייחה הז ןאכ
תרבג
תרפאתמ המכ
תרתתסמ וליאכ
םיטמק םלועה לכ

הנפואה לש ןברוק תא
הנוכשב ונלצא הפ
ןולחה תא ירגסת
ןולס ךמלוע
ץוחב המ
סנכי אל
תמאהמ ישרגתת
תתונ אל תחקול אל
תאצל הצור אל

בוחרהמ ךל קעוצ ינא

תרבג
תרדתסמ אל תא
טרס אל הז ופי
םייחה הז ןאכ
תרבג
תרפאתמ המכ
תרתתסמ וליאכ
םיטמק םלועה לכ

קבא אובי אלש קר
טקש דימת היהיש
שמשה לקלקת אלש
םיטיהרה תא
ןגזמ דימת היהיש
םימשב חיר
ץוחב היהת לארשיש
םינפב תאו

בוחרהמ ךל קעוצ ינא

תרבג
תרדתסמ אל תא
טרס אל הז ופי
םייחה הז ןאכ
תרבג
תרפאתמ המכ
תרתתסמ וליאכ
םיטמק םלועה לכ

טירפת

THE TIPEX SHOP
SPECIAL ANNOUNCEMENT!!!