today's sound / ra / click!!!

The DJ - ןטילקתה - 10ra
haTaklitan

.זוא יבוק:ןחלו םילימ
.םא גיבו זוא יבוק:דוביע
.זוא יבוק:הייחנה ,זוא יבוקו םא גיב:תונוכמ
. לוקונופ תובידאב (רצלז/רפח)ינרמע הוודח-דחא בלב :המיגד

ןאכ היהנ יפוי הזיא אלפנה םירצלמה תווצ תא וניאר
(?הזה םלואל םיארוק ךיא) ימלואב חמש
םינטילקתה לש רדהנה תווצה םע טאל טאל הגנ ימלוא
הזה אלפנה ברעל לגרתהל םיליחתמ ונחנא - ונלש
ה'צ ה'צ ה'צ ה'צ ה'צ ה'צ ה'צ םייפכ תצק הארנ ואוב
דואמ הפי ייא ייס ןאוו ןאוו ןאוו ןאוו וקא ןכ
םילחאמ
בוט ברע
!!!םלוכל

הדות םכלש םייפכ הפיאו השקב םכלש םייפכה הפיא

ונלש םיאלפנה םינדקרל הבר הדות
יא יא יא יא יא יא יא יא
רתעז קנרפ לארשיב דיחיה ןטילקתה היטילקתה לע
!!תיכז תרבג
רתעז קנרפ תיטילקתמ הנתמ רתעז םע התיפב תיכז
תותיפו םיקסיד בבוסמש דיחיה ינא
תחא הכמב היפאמו היטילקת
לצב קסובמסב תיכז ןודא אוב ןודא אוב
המידק
?םכלש םייפכה הפיא
ה'צ ה'צ ה'צ ה'צ ה'צ ה'צ ה'צ

הדות םכלש םייפכ הפיאו השקב םכלש םייפכה הפיא

הזה אלפנה ברעל לגרתהל םיליחתמ ונחנא
ה'צ ה'צ ה'צ ה'צ ה'צ ה'צ ה'צ םייפכ תצק הארנ ואוב
דואמ הפי ייא ייס ןאוו ןאוו ןאוו ןאוו וקא ןכ
םילחאמ
בוט ברע
!!!םלוכל

tipex10.jpg (4319 Byte)